ผลิตภัณฑ์ [SIMS Mobile Application]

ลูกค้าสามารถแจ้งขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด ขอเพิ่มเติม หรือพัฒนาเพิ่มใหม่ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

  1. โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงอ้อย  
        โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงอ้อย เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมเพื่อวัดพื้นที่แปลง แสดงภาพแปลง และคำนวนพื้นที่อัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานเจ้าหน้าที่ และลดต้นทุนในการซื้อเครื่อง GPS ในการวัดพื้นที่ เพื่อใช้งานในระบบ SIMS เดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เก็บระบบพิกัด 2 รูปแบบ UTM และ Degrees โดยไม่ต้องนำข้อมูลพิกัดไปแปลงใหม่ เพื่อนำข้อมูลพิกัดไปใช้งานที่ต่างกัน
สามารถแก้ไขรูปภาพแปลง และคำนวนพื้นที่อัตโนมัติได้
สามารถตรวจสอบการซ้อนทับแปลงเดิม หรือแปลงอื่นๆได้
สามารถกรอกรายละเอียดแปลงผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บแล็บ โดยไม่ต้องใช้เครื่อง GPS ในการวัดพื้นที่
สามารถถ่ายภาพแปลง หรือนำเข้ารูปภาพได้ (สามาถกำหนดให้ถ่ายภาพได้อย่างเดียว ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท)
การกรอกข้อมูลแปลงระบบจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาด และลดระยะเวลาการกรอกข้อมูลแปลง
สามารถส่งข้อมูลแปลงที่สำรวจเข้าระบบ SIMS เพื่อรอยืนยันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ข้อมูลที่ได้ในการสำรวจพื้นที่ เพื่อนำไปทำการจ่ายเงินส่งเสริม การทำกิจกรรม การเข้าร่วมโครงการ และอื่นๆ เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 22/11/2563  
แสดงหน้าจอ:  บันทึกข้อมูลแปลงอ้อย
ปรับปรุ่งล่าสุด: 22/11/2563  
Feature List : บันทึกข้อมูลแปลงอ้อย
  2. โปรแกรมการทำกิจกรรมในแปลง  
      โปรแกรมการทำกิจกรรมในแปลง เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับระบบกิจกรรม ในระบบ SIMS ใช้สำหรับการทำกิจกรรมในแปลงตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การใช้งานผ่านเครือข่าย Internet เงื่อนไขการซื้อลูกค้าสามารถเลือกซื้อเฉพาะกิจกรรมที่ต้องการ หรือ ให้พัฒนาใหม่ หรือขอเปลี่ยนแก้ไขจากกิจกรรมเดิมที่มีโดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมแปลงอ้อย การสำรวจสภาพอ้อยโครงการ ABC
กิจกรรมแปลงอ้อย บันทึกเป้าหมายประจำปี
กิจกรรมแปลงอ้อย อ้อยปลูกใหม่ ครั้งที่ 1
กิจกรรมแปลงอ้อย อ้อยปลูกใหม่ ครั้งที่ 2
กิจกรรมแปลงอ้อย การตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่1
กิจกรรมแปลงอ้อย การตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่2
กิจกรรมแปลงอ้อย การตรวจสอบค่า Brix
กิจกรรมแปลงอ้อย การประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่1
กิจกรรมแปลงอ้อย การประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่2
กิจกรรมแปลงอ้อย การสำรวจการวัดความเจริญเติบโตของอ้อย
กิจกรรมแปลงอ้อย การประเมินผลผลิตรายแปลง
กิจกรรมแปลงอ้อย ประเมินผลผลิตขั้นสูง-ต่ำประจำเดือน
กิจกรรมแปลงอ้อย การตัดอ้อย
กิจกรรมแปลงทั่วไป การสำรวจแปลงปลูก

ปรับปรุ่งล่าสุด: 17/11/2563
รูปแบบการทำกิจกรรมแปลงตามนโยบายแบบต่างๆ
วิธีการทำจอกิจกรรม แบบเลือกรายการ
วิธีการทำจอกิจกรรม แบบ QR-Code
วิธีการทำจอกิจกรรม แบบ แผนที่

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  3. โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูกทั่วไป  
      โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก เป็นโปรแกรมที่ลดขนาดมาจากระบบสารสเทศภูมิศาสตร์ ในระบบ SIMS โดยลดรายละเอียดแปลงออก ตัด Function งานที่ไม่เกี่ยวข้องออก ลดขั้นตอนการทำงานออก ใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการตวจสอบ และติดตามแปลงในการทำกิจกรรมภายในแปลง สามารถเลือกใช้โปรแกรมแบบมีชาวไร่ หรือไม่มีชาวไร่ได้ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับโรงงานที่ไม่มีการส่งเสริม เช่นมันสําปะหลัง ข้าว ยางพารา และอื่นๆ เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet
หมายเหตุ: เรียงลำดับตามความสามารถระบบ
ปรับปรุ่งล่าสุด: 20/01/2563  
แสดงหน้าจอ:
- บันทึกข้อมูลแปลงปลูก รูปแบบที่1
- บันทึกข้อมูลแปลงปลูก รูปแบบที่2
- บันทึกข้อมูลแปลงปลูก รูปแบบที่3
- บันทึกข้อมูลแปลงปลูก รูปแบบที่4

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  4. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่จากระบบรักษาความปลอดภัยในในส่วนของการให้สิทธิ์ผู้เข้าใช้งานในระบบ SIMS โดยมีการจัดกลุ่มแยกตามหน่วยงาน เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์เจ้าหน้าที่ในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 13/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  สมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  5. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ชาวไร่  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ชาวไร่ เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ชาวไร่จากระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ในระบบ SIMS โดยมีการจัดกลุ่มแยกตามเขตส่งเสริม เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์ชาวไร่ที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์ชาวไร่ในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มชาวไร่ใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 13/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  สมุดโทรศัพท์ชาวไร่
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  6. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สมาชิก  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สมาชิก เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์สมาชิกจากระบบทะเบียนสมาชิกในระบบ SIMS โดยมีการจัดกลุ่มแยกตามประเภทสมาชิก เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์สมาชิกที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์สมาชิกในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 13/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  7. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สำหรับสถานีบริการและร้านค้าในเครื่อง  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สำหรับสถานีบริการและร้านค้าในเครื่อ เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จากระบบสถานีบริการและร้านค้าในเครือในระบบ SIMS โดยมีการจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์บุคคลติดต่อสถานีบริการ และร้านค้าที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์สมาชิกในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลสถานีบริการและร้านค้าในเครื่อใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 13/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  8. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ภายในองค์กร  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ภายในองค์กร เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมบันทึกเบอร์โทรศํพท์ในระบบ SIMS โดยมีการจัดแยกตามกลุ่ม โปรแกรมสามารถเพิ่มสร้างกลุ่มได้ โปรแกรมสมุดโทรศัพท์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์ของบุคคลที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์โทรในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มบุคคลติดต่อใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 13/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  9. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์คนงาน  
      โปรแกรมสมุดโทรศัพท์คนงาน เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จากระบบทะเบียนพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง ในระบบ SIMS โดยมีการจัดกลุ่มแยกตามตำแหน่ง เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเบอร์โทรศํพท์คนงานที่ต้องการโทรติดต่อ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกเบอร์คนงานในโทรศัพท์มือถือระบบจะมีการ Update อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มคนงานใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 10. โปรแกรมนำทางไปที่ตั้งแปลง สถานที่ และที่อยู่

      โปรแกรมนำทางไปที่ตั้งแปลง สถานที่ และที่อยู่ เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างในในระบบ SIMS เช่นระบบ GIS, ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่, ระบบหลักทรัพย์, ระบบทะเบียนอุปกรณ์ เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมจะดึงข้อมูลพิกัดจากตำแหน่งที่อยู่บันจุบันจากมือถือ และข้อมูลพิกัดปลายทางจากระบบเพื่อใช้ในการเดินทางไปที่ตั้ง ส่งพิกัดต้นทางปลายทางไปที่โปรแกรม Google Map ในการเดินทาง การใช้งานโปรแกรม ดึงข้อมูลพิกัดจากระบบและแสดงแผนที่ผ่าน Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  11. โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร  
      โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการสื่อมีเดีย ในระบบ SIMS โดยสามารถ Upload File Video หรือใช้ ID จาก Youtube ในเรื่องที่ต้องการได้ สามารถกำหนดประเภทเนื้อหา และสร้างกลุ่มของเนื้อหาความรู้ได้ เช่นกำหนดประเภท อ้อย,ข้าว,ยาพารา, ประมง, ปศุสัตว์ กำหนดกลุ่มโรคแมลง, การใช้สารเคมี, การกำจัดวัชพืช เป็นต้น เพื่อให้ความรู้กับชาวไร่ หรืออื่นๆ โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตรเป็นโปรแกรมที่ใช้ในดู Video ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บแล็ต การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร [รูปแบบที่1]
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร [รูปแบบที่2]
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 12. โปรแกรมถ่ายรูป

      โปรแกรมถ่ายรูป เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมในระบบ SIMS เช่นระบบทะเบียนชาวไร่ ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบหลักทรัพย์ เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลรูปภาพในระบบให้เป็นปัจจุบัน การใช้งานโปรแกรม Upload รูปภาพผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอถ่ายรูป
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 13. โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร

      โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบเกษตรกรในระบบ SIMS ซึ่งลดขนาดระบบลงจากระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ โดยมีการกรอกเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล และที่อยู่เท่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับระบบงานที่มีขนาดเล็กลงเช่น ระบบข้อมูลแปลงปลูก(ไม่สามารถวัดพื้นที่ได้) งานกิจกรรมแปลง งานชั่งน้ำหนัก เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมดึงข้อมูลผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอถ่ายรูป
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  14. โปรแกรมอ่านคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด  
      โปรแกรมคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดจากระบบงานต่างๆ เพื่อใช้ในการอ่านข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด โดยใช้มือถือ ยกตัวอย่างเช่น ใช้โปรแกรมการอ่านข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด นำไปพัฒานระบบเชื่อมต่อระบบสต๊อก นำไปพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบคิว นำไปพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบกิจกรรม เป็นต้น
ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอโทรออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 15. โปรแกรมจุดเช็คพ็อยต์อ้อยทางไกล

      โปรแกรมจุดเช็คพ็อยต์อ้อยทางไกล เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับระบบอ้อยทางไกล ในระบบ SIMS ใช้สำหรับลงทะเบียนรถขนส่งที่ผ่านจุดต่างๆ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือรถอ้อยทางไกล สามารถกรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ในการดึงข้อมูลรถที่ลงทะเบียน ในการแจ้งข้อมูลรถผ่านจุด เมื่อทำการบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ส่วนกลางทราบในแต่ละจุดมีรถผ่านกี่คัน แบบ Realtime การใช้งานผ่านเครือข่าย Internet หรือ ให้พัฒนาใหม่ หรือขอเปลี่ยนแก้ไขจากกิจกรรมเดิมที่มี
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 16. โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง

      โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่ต่าง โดยแยกตามกลุ่มที่ต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ ทำเล ที่ตั้ง บนแผนที่ Google Map เพื่อกำหนดแผน แนวทางในการบริหารงาน และยุทธศาสตร์ในการขยายกิจการ และอื่นๆ เป็นต้น โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้ในลักษณะ สถานีบริการน้ำมัน, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านกาแฟ, จุดขนถ่าย, เช็คพ็อยต์, บ่อ สระน้ำ และธุรอื่นที่มีการแข่งขันในด้านทำเล และที่ตั้ง โปรแกรมนี้ทำงานร่วมกับระบบพิกัดที่ตั้งในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 20/01/2563  
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง รูปแบบที่1
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง รูปแบบที่2
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง รูปแบบที่3
- ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง รูปแบบที่4

หมายเหตุ:
เรียงลำดับตามความสามารถระบบ และราคา โดยความสามารถระบบสามารถ Download เอกสารได้ตาม Link
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  17. โปรแกรมสำหรับชาวไร่อ้อย  
      โปรแกรมสำหรับชาวไร่อ้อย เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบ SIMS ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ชาวไร่สามารถตรวจสอบและติดตาม ในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยต้นเอง เช่นตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินให้ชาวไร่ ประวัติหนี้สิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ข้อมูลแปลง ประวัติการขอรับส่งเสริม ตรวจสอบสถานะผลการอนุมัติเงินส่งเสริม ตรวจสอบสถานะรถในลาน ตรวจสอบคิวรอบในการส่งอ้อย โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ดังนี้ โปรแกรมแจ้งขอรับส่งเสริม, โปรแกรมความรู้วิชาการ โปรแกรมสมุดโทรศํพท์โรงงาน โปรแกรมข่าวสาร/กิจกรรม เป็นต้น เพื่อให้ชาวไร่สามารถดำเนินการได้ด้วยเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวไร่ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงงาน หรือเขตส่งเสริม การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอชาวไร่อ้อย
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 18. โปรแกรมสำหรับเกษตรกร

       โปรแกรมสำหรับเกษตรกร เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบ SIMS ในเรื่องต่างๆ แต่มีขนาดที่เล็กกว่าโปรแกรมชาวไร่อ้อย เนื่องจากไม่เรื่องของการขอส่งเสริม และประวัติต่างๆ มุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ และการทำกิจกรรมในแปลง และติดตามในเรื่องต่างๆ แต่ยังสามารถเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ได้เหมือนโปรแกรมชาวไร่อ้อย เช่น โปรแกรมความรู้วิชาการ โปรแกรมสมุดโทรศํพท์โรงงาน โปรแกรมข่าวสาร/กิจกรรม เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยเอง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอเกษตรกร
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 19. โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (ชาวไร่อ้อย)

      โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม โดยโปรแกรมจะมีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมชาวไร่อ้อย แต่มีความสามารถที่มากกว่า โดยสามารถเลือกชาวไร่ในการทำรายการได้ วัดพื้นที่ ทำกิจกรรมแปลง และมีรายละเอียดในการแสดงข้อมูลประวัติต่างๆ ที่มากกว่าชาวไร่ การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  
แสดงหน้าจอ:  ตัวอย่างหน้าจอเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 20. โปรแกรมร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

      โปรแกรมร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น เป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับระบบ Call Center ในระบบ SIMS เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับแก้ไขในการให้บริการ และช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ในการ้องเรียน และเรื่องอื่นๆ การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet
ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 21. โปรแกรมตรวจสอบสถานะผลอนุมัติส่งเสริม

      โปรแกรมตรวจสอบสถานะผลอนุมัติส่งเสริม เป็นโปรแกรมสำหรับติดตามสถานะการอนุมัติส่งเสริมในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  22. โปรแกรมตรวจสอบรอบและคิวการส่งอ้อย  
      โปรแกรมตรวจสอบรอบและคิวการส่งอ้อย เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบรอบและคิวการส่งอ้อยปัจจุบันในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 23. โปรแกรมตรวจสอบสถานะรถในลานส่งอ้อย

      โปรแกรมตรวจสอบสถานะรถในลานส่งอ้อย เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบรถในลานส่งอ้อยอยู่ระหว่างขั้นตอนไหนในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  24. โปรแกรมอนุมัติคำร้องขอส่งเสริม  
      โปรแกรมอนุมัติคำร้อง เป็นโปรแกรมสำหรับอนุมัติการอนุมัติเรื่องต่างๆ ในระบบในระบบ SIMS เช่น อนุมัติจ่ายเงิน อนุมัติปุ๋ย-ยา อนุมัติพันธ์อ้อย อนุมัติจักรกลเกษตร อนุมัติเบิกจ่ายน้ำมัน อนุมัติการซ่อมบำรุง และอื่นๆ ที่มีขั้นตอนในการอนุมัติคำร้อง การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
 25. โปรแกรมแจ้งเตือน

      โปรแกรมแจ้งเตือน (push notification) เป็นโปรแกรมสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องต่างๆ ในระบบ SIMS การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet

ปรับปรุ่งล่าสุด: 06/01/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :
  26. โปรแกรมแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  
      โปรแกรมแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลหน้าข่าวสารจากเว็บไซต์ มาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือชาวไร่ และอื่นๆ ทราบข่าวสารต่างๆ จากทางบริษัท การใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่อข่าย Internet ปรับปรุ่งล่าสุด: 24/04/2563  

ปรับปรุ่งล่าสุด: Feature List :