ข่าวสาร / ประวัติการแก้ไขโปรแกรม / พัฒนาโปรแกรมใหม่

เพราะเราจะไม่หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี และใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้กับลูกค้าของเรา

แจ้งการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ [ SIMS ] วันที่: 28 / 02 / 2567
พัฒนาระบบทะเบียนชาวไร่มันสำปะหลัง
พัฒนา Mobile Application ชาวไร่มันสำปะหลัง
พัฒนา API สำหรับ Mobile Application ระบบน้ำมันใหม่
พัฒนา API สำหรับ Mobile Application ระบบสถานีบริการ
พัฒนา Web Application ในการแสดงแผนที่สถานีบริการ
พัฒนาข้อมูลพื้นฐานฟลีทการ์ดใหม่ เพื่อรองร้องระบบบัตรฟลีทการ์ดในอนาคต
พัฒนาระบบข้อมูลขาวไร่ขนาดเล็ก (ฟรี) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล Mobile Application


แจ้งข่าวผลงานลูกค้าจ้างพัฒนาระบบ วันที่: 28 / 02 / 2567
Mobile Application สำหรับนำส่งข้อมูลในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ส่งมอบงานลูกค้าเรียบร้อยแล้ว)


แจ้งการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ [ SIMS ] วันที่: 22 / 02 / 2566
พัฒนาต้นแบบ Kanban Board เพื่อในการสร้างโครงการ กิจกรรม และงานทั่วไป
พัฒนาต้นแบบ Kanban Board ในการเชื่อมข้อมูล สมาชิก, ชาวไร่, เจ้าหน้าที่(พนักงาน), เจ้าหน้าที่ส่งเสริม, ลูกจ้าง/คนงาน เพื่อใช้ในการสร้าง Board ในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้างาน
ปรับโครงสร้างในการเปลี่ยนรูปแบบหน้าการจัดการระบบกิจกรรมใหม่ทั้งหมด ตามรูปแบบ Kanban Board
ออกแบบโครงสร้าง และฐานข้อมูลระบบพื้นที่ให้เช่า (ใหม่)
เริ่มพัฒนาระบบพื้นที่ให้เช่า (ใหม่)
ปรับโครงสร้างระบบอาคาร/สถานที่ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบพื้นที่ให้เช่า
ปรับโครงสร้างระบบสถานีบริการ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบพื้นที่ให้เช่า
ปรับโครงสร้างระบบหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบพื้นที่ให้เช่า
ปรับโครงสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบพื้นที่ให้เช่า
พัฒนาแผนที่รูปแบบใหม่ในการนำรูปภาพ มาซ้อนตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบพื้นที่ให้เช่า
พัฒนา API เพื่อให้รองรับความต้องการ สำหรับใช้เฉพาะลูกค้าบางจาก
พัฒนาหน้าจอการทำงานระบบสถานีบริการ เพื่อให้รองรับความต้องการ สำหรับใช้เฉพาะลูกค้าบางจาก


แจ้งการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ [ SIMS ] วันที่: 04 / 01 / 2566
เปลี่ยนรูปแบบการส่งเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลผ่าน API เป็นแบบ JSON Object
ปรับเพิ่ม API ในส่วน Dropdown List ข้อมูลพื้นฐานระบบ
พัฒนาเพิ่มเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลต่อหน้า
พัฒนาเพิ่มในส่วนของการ Drag & Drop รายการข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียงลำดับ
พัฒนาเพิ่มในส่วนของการบันทึกการเรียงลำดับข้อมูล
พัฒนาต้นแบบ Bot LINE เพื่อร้องรับการเชื่อมต่อระบบ SIMS ในการตอบคำถามอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และข่าวสารผ่าน LINE
พัฒนาใหม่ในส่วนของการแสดงสถานะเปิด/ปิด การใช้งานข้อมูล โดยเปลี่ยนเป็นปุ่มทำรายการ เพื่อให้สามารถทำรายการผ่านหน้าจอได้สะดวกยิ่งขึ้น
ปรับรูปแบบการแสดงข้อมูลเมื่อใช้กับอุปกรณ์มือถือ
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ API ใหม่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการดำเนินปรับแก้ไขเอกสาร API ใหม่ทั้งหมด


แจ้งการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ [ SIMS ] วันที่: 05 / 12 / 2565
พัฒนารูปแบบเมนู ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเมนูให้แสดงทางด้านซ้าย หรือด้านบนของหน้าจอได้
พัฒนารูปแบบเมนู ให้สามารถแสดงแบบย่อ และกำหนดเมูแสดงในรูปแบบปุ่มเมนูได้
ทำการออกแบบ Dashboard ระบบงานต่างๆ ใหม่
จัดทำรูปแบบ Chart รูปต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานในระบบใหม่
ทำการปรับหน้าจอในการส่วนของ Dashboard และหน้าจอแจ้งคิวระบบลานใหม่(รอพัฒนาโปรแกรมใหม่)
ทำการปรับ Layout ในส่วนของระบบลานใหม่ (รอพัฒนาโปรแกรมใหม่)
ออกแบบระบบกิจกรรมใหม่ เพื่อให้องรองรับทำการทำงานแบบงานโครงการ งานกิจกรรม และการสร้าง Board ในการทำงาน
เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบกิจกรรมใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้งานได้ทั้ง Web และ Mobile และกระบวนการทำงานใหม่


แจ้งการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ [ SIMS ] วันที่: 14 / 11 / 2565
พัฒนาการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ SIMS เชื่อม LDAP
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอระบบ SIMS ใน Mobile App เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
พัฒนากระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่าง Web App และ Mobile App
พัฒนา Oil Price Widget ในการแสดงราคาน้ำมันใหม่
พัฒนาการแสดงข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการ Web App และ Mobile App บนแผนที่ใหม่
นำเมนูระบบ SIMS ไปรวมใน Mobile App เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เปลี่ยนกระบวนในการแสดงพื้นที่แปลงบนแผนที่ใหม่ เพื่อเพิ่มในการแสดงพื้นที่แปลงได้เร็วขึ้น
พัฒนาโปรแกรมสมุดโทรศํพท์ Mobile App และหน้าจอบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในระบบ SIMS ใหม่
พัฒนาระบบสถานีบริการสำหรับบางจากใหม่
พัฒนา API สำหรับบางจากใหม่
พัฒนา Mobile App ระบบ SIMS สำหรับบางจากใหม่


ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ (SIMS V9.2) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบเพิ่มขึ้น วันที่: 11 / 08 / 2565
เพิ่มกระบวนการส่ง AntiForgery Token การเข้ารหัสเนื้อหาของข้อมูล การส่งข้อมูลแบบ POST ทุก Function และกระบวนกรทำงานทั้งหมด ป้องกันการดักแก้ไขข้อมูลระหว่างส่งข้อมูล การเจาะระบบ การเข้าถึง URL โดยตรง และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบที่มากขึ้น
เปลี่ยนกระบวน Validate Form รูปแบบใหม่
เปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลใหม่ และการทำ paging ใหม่ เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น
เพิ่ม Function การใส่รหัสผ่านไฟล์ (Password) สำหรับผู้ที่ต้องการ Download File ออกจากระบบ ( Zip File Download)
เปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบการ Login User ใหม่
เพิ่มเงื่อนไขกำหนด IP Address เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์,มือถือ,แท็บเล็ต) เข้าใช้งานเฉพาะกลุ่ม IP Address ตัวอย่าง 192.168.*.* (เปิดใช้เงื่อนไข/ไม่ใช้)
ปรับแก้ไข Function (Error Log) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และปรับแก้ไขในส่วนประวัติทำรายการ (Event Log)
ปรับแก้ไขระบบเพื่อรองรับการใช้งานบน Microsoft Azure: Cloud
พัฒนา Azure Functions สำหรับใช้งานให้กับลูกค้าบน Microsoft Azure: Cloud
พัฒนา API สำหรับการเรียกไฟล์บน Microsoft Azure: Cloud
พัฒนา API ระบบสถานีบริการ
พัฒนา API ข้อมูลพื้นฐานระบบ
ทำการแยกกลุ่มร้านค้า/บริการ ที่เปิดให้บริการในสถานีบริการ และการแสดงรูปภาพ
ทำการจัดลำดับการทำงานโปรแกรม, Source Code, Clear Warning Log และทดสอบระบบทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปรับแก้ไขการทำงานระบบใหม่ทั้งหมดทุกหน้าจอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น การทำงานของระบบทำงานที่เร็วขึ้น และเปลี่ยน Version เป็น SIMS 9.2ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ การดำเนินงาน และการปรับแก้ไขรูปแบบโปรแกรมใหม่ วันที่: 06 / 06 / 2565
เปลี่ยนกระบวนการทำรายการในระบบใหม่(เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,ค้นหา)โดยการเข้ารหัสในการส่งข้อมูลทั้งชุดข้อมูลในรูปแบบ JSON Format
ดำเนินการปรับแก้ไข Theme ในส่วนของระบบสมาชิก และระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ เรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างปรับแก้ไขกระบวนทำรายการใหม่)
พัฒนาหน้าจอข้อมูลพื้นฐานระบบเพิ่ม(ระดับการศึกษา,ศาสนา,เหตุผลที่สมัครสมาชิก,ข่าวสาร/กิจกรรมที่สนใจ)
ปรับแก้ไข API ใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
หาแนวทางเข้ารหัสไฟล์แนบต่างในระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต
หาแนวทางป้องกันการนำไฟล์ที่ Download ออกจากระบบไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย


ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบและการปรับแก้ไขรูปแบบโปรแกรมใหม่ (New Theme) วันที่: 18 / 05 / 2565
แก้ไขรูปแบบการบันทึกประวัติทำรายการใหม่ และรูปแบบการแสดงหน้าจอประวัติทำรายการใหม่
แยกประเภทประวัติการทำรายการตาม เจ้าหน้าที่,ชาวไร่,สมาชิก
เพิ่มการบันทึกประวัติการทำรายไม่สำเร็จ (Error Log) เพื่อใช้ในการบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ปรับแยกการตั้งค่าระบบในการแสดงข้อมูลต่อหน้าและจำนวนหน้า เพื่อให้ผู้ดูแลระบบกำหนดตามความต้องการ
ปรับแก้ไขรูปแบบการแจ้งเตือน การบังคับกรอกข้อมูล โดยการเรียบลำดับจากบนลงล่าง และใส่หมายเลขเรียงลำดับ
ปรับแก้ไขกระบวนการเปิด/ปิด การเชื่อมต่อฐานข้อมูล BeginTransaction CommitTransaction เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบ
ปรับแก้ไขหน้าจอใหม่ทั้งระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ปรับแก้ไข API ใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


แจ้งการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ วันที่: 17 / 03 / 2565
เปลี่ยนรูปแบบ TexBox, Drowdown List, ในการกรอกข้อมูลใหม่ (รูปแบบใหม่ New Theme)
พัฒนาเว็บ CMS (Content Management System)
พัฒนาระบบสมาชิกใหม่ และเว็บสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป
พัฒนา API ระบบสถานีบริการน้ำมันใหม่
พัฒนาระบบสถานีบริการน้ำมันใหม่
พัฒนา Mobile Application ใหม่รองรับการใช้งาน IOS และ Android
ย้ายเว็บไซต์ sabaiit.com และระบบ SIMS 9.0 ขึ้นใช้งานบนคลาวด์
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์บริษัทใหม่


แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 06 / 09 / 2564
 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลยี่ห้อ [S]
ข้อมูลยี่ห้อ [L]
ข้อมูลชนิดน้ำมัน [S]
ข้อมูลชนิดน้ำมัน [L]
ข้อมูลประเภทกิจการ
ข้อมูลประเภทสินค้า/บริการ

 ระบบรักษาความปลอดภัย [ SEC ]
ปรับแก้ไขรูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Open และ Close Connection เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว
ปรับเพิ่มกระบวนการ Transaction Commit และ Rollback
เพิ่มกระบวนการบันทึกปัญหาข้อผิดพลาดการทำงานระบบ ลงในฐานข้อมูล (Error Log) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เพิ่มประผู้ใช้ในการทำรายการ เพื่อแยกตรวจสอบการทำรายการในระบบ เจ้าหน้าที่,ชาวไร่,สมาชิก,สถานีบริการ และอื่นๆ

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 30 / 08 / 2564
 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลประเภทพลังงาน
ข้อมูลกลุ่มเครื่องจักร
ข้อมูลประเภทเครื่องจักร

 ระบบรักษาความปลอดภัย [ SEC ]
ปรับแก้ไขรูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Open และ Close Connection เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว
ปรับเพิ่มกระบวนการ Transaction Commit และ Rollback
เพิ่มกระบวนการบันทึกปัญหาข้อผิดพลาดการทำงานระบบ ลงในฐานข้อมูล (Error Log) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เพิ่มประเภทผู้ใช้ในการทำรายการ เพื่อแยกตรวจสอบการทำรายการในระบบ เจ้าหน้าที่,ชาวไร่,สมาชิก,สถานีบริการ และอื่นๆ
 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 20 / 08 / 2564
 ระบบรักษาความปลอดภัย [ SEC ]
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ [L]
กำหนดสิทธิ์กลุ่ม
ลงทะเบียนบัตร RFID
ปรับแก้ไขกระบวนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการเข้ารหัส
ปรับรูปแบบการให้สิทธิ์กลุ่มเป็นแบบ Dropdown List Multiple Selection
พัฒนารูปแบบเมนูโปรแกรมใหม่สามารถ เลือกแสดงเมนูด้านบน หรือ เมนูด้านข้างซ้าย, ย่อ หรือขยายเมนู
เพิ่มการ Upload รูปภาพพนักงานเพื่อใช้สำหรับโปรแกรมสมุดโทรศํพท์ใน Mobile Application ในการโทรหาพนักงาน
เพิ่มเงื่อนไขการให้สิทธิ์ผู้ใช้
เพิ่ม Function การปรับรูปแบบโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้
จัดกลุ่มโปรแกรมใหม่ทั้งระบบ
ปรับแก้ไขการบันทึกประวัติการทำรายการใหม่ (Event Log)

 ระบบจุดขนถ่าย [ LAN ]
ปรับแก้ไขโซนสถานี/จุดขนถ่าย
ปรับแก้ไขประเภทการยกอ้อย
ประเภทสถานี/จุดขนถ่าย
ชั่งน้ำหนักรถขนถ่าย
ประเภทการรับซื้อ
 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 06/06/2564
 ระบบสถานีบริการ [ STA ]
รูปภาพ ในสถานีบริการ

 ระบบกิจกรรม [ ACT ]
แนวทางแก้ไขปัญหา/ป้องกันโรคและแมลง

 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลประเภทพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง
ปรับแก้ไขข้อมูลสารสกัด เพิ่มหน่วยนับ
ประเภทงานหลัก
ประเภทงานย่อย

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 18/05/2564
 ระบบสถานีบริการ [ STA ]
ชนิดน้ำมัน ในสถานีบริการ
ร้านค้า/บริการ ในสถานีบริการ
ประเภทบริการ ในสถานีบริการ

 ระบบหลักทรัพย์ [ ASS ]
ข้อมูลสภาพรถยนต์/จักรกล
ข้อมูลสถานะหลักทรัพย์
ข้อมูลประเภทหลักทรัพย์ [M] (ใช้สำหรับกรณีไม่ซื้อกแกลลอรี่รูปภาพ และแผนที่)
ข้อมูลประเภทหลักทรัพย์ [L] (ใช้เต็มระบบหลักทรัพย์)
ปรับแก้ไข ประเภทหลักทรัพย์ เพิ่มเงื่อนไขสามารถเลือกหน้าจอทำรายการหลักทรัพย์
ที่ดิน โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3
ที่ดิน ภบท.5, ภบท.6, ใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์
ที่ดิน สปก.4-01, สปก.4-98, สปก./สร 5ก, ใบรับคำร้อง ส.ป.ก.
หลักทรัพย์รถยนต์ /จักรกลเกษตร
เพิ่ม ประวัตินำเข้าเอกสาร
เพิ่ม ประวัตินำเข้ารูปภาพ
เปลี่ยน Function การนำเข้ารูปภาพ และนำเข้าเอกสาร ใหม่
เปลี่ยน Function การนำเข้ารูปภาพ และนำเข้าเอกสาร ใหม่
เปลี่ยน แกลลอรี่รูปภาพใหม่ เพิ่ม Function แก้ไขรายละเอียด, Download File

 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลชนิดอ้อย

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 05/05/2564
 รายละเอียดการปรับแก้ไข
โครงสร้างฐานข้อมูลระบบสถานีบริการใหม่
ปรับปรุงเอกสาร Feature List ระบบ
เปลี่ยน Function แกลลอรี่รูปภาพระบบงานต่างๆ ใหม่ โดยรองรับการกรอกรายละเอียดภาพ และอื่นๆ
เปลี่ยน Function Upload รูปภาพใหม่
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสถานีบริการ
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบกิจกรรม
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเงินรางวัล
อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้รองรับการใช้งานบน SIMS Version 9.0 และรูปแบบการแสดงรายงานใหม่

 
ปรับผังโครงสร้างการพัฒนาระบบ แนวทางการพัฒนาระบบ ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มระบบงานใหม่ และปรับปรุงเอกสาร:   วันที่: 01/04/2564

แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 20/02/2564
 ระบบสถานีบริการ [ STA ]
ประเภทน้ำมัน
ประเภทสถานีบริการ
ประเภทบัตร EDC
สถานะเครื่อง EDC/POS
เครื่อง POS
เครื่อง EDC

 ระบบติดตามรับเรื่องร้องเรียน Call Center [ Cas ]
กลุ่มร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนจากช่องทาง
สถานะติดตามสมาชิก
ประเภทร้องเรียน 1 [Category1]

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 31/01/2564
 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลประเภทบัญชีธนาคาร

 ระบบทะเบียนชาวไร่ [ REG ]
ปรับแก้ไขเอกสาร Feature List ระบบทะเบียนชาวไร่ใหม่ และเปลี่ยนเป็น Version 5.0
เจ้าหน้าสินเชื่อ/ผู้ดูแล/ผู้จัดการ
ทะเบียนชาวไร่ [S]

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 19/01/2564
 ระบบหลักทรัพย์ [ ASS ]
ที่ดิน โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3
API ข้อมูลหลักทรัพย์
แผนที่ ที่ตั้งหลักทรัพย์
Update เอกสาร Feature List ระบบหลักทรัพย์ใหม่

 ระบบกิจกรรม [ ACT ]
ข้อมูลการทำกิจกรรม
แสดงรายการแปลงในการทำกิจกรรม
กิจกรรมการสำรวจสภาพอ้อยโครงการ ABC

 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลสถานะการสมรส
ข้อมูลประเภทเขตส่งเสริม
ข้อมูลเขตส่งเสริมหลักรูปแบบที่2 เชื่อมข้อมูลไปที่ระบบ Mobile และแผนที่
ข้อมูลเขตส่งเสริมย่อยรูปแบบที่ 2 เชื่อมข้อมูลไปที่ส่วนงานแผนที่
ข้อมูลเขตส่งเสริมย่อยรูปแบบที่ 3 เชื่อมข้อมูลไปที่ระบบ Mobile และแผนที่ เพิ่ม Tab แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง และ Tab ที่อยู่ในการติดต่อชาวไร่

 ระบบทะเบียนชาวไร่ [ REG ]
เกรดชาวไร่
กลุ่มชาวไร่
ขนาดชาวไร่
ประเภทชาวไร่
สถานะชาวไร่
สถานะสัญญา
สถานะหนี้สิน
อุปนิสัย
กลุ่มเครือญาติ
ลานรับซื้ออ้อย
รับเหมาตัด
รับเหมาเตรียมดิน
กรรมการสมาคม
การหนีอ้อย
ออกบัตรคิว

 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 10/01/2564
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [GIS]
พัฒนา Function อ่านแผนที่ Shp File ขอบเขตพื้นที่ จังหวัด,อำเภอ,ตำบล
พัฒนา Function อ่านแผนที่ Json File ขอบเขตพื้นที่ จังหวัด,อำเภอ,ตำบล
พัฒนา Function Gallery รูปภาพพื้นที่แปลง/ กิจกรรมแปลง

 ระบบสถานีบริการน้ำมัน [STA ]
ข้อมูลยี่ห้อตู้จ่าย
ข้อมูลประเภทตู้จ่าย
ข้อมูลชนิดตู้จ่าย
 ระบบหลักทรัพย์ [ ASS ]
ที่ดิน โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3
API ข้อมูลหลักทรัพย์
แผนที่ ที่ตั้งหลักทรัพย์
Update เอกสาร Feature List ระบบหลักทรัพย์ใหม่

 ระบบซ่อมบำรุง [ MTN ]
ข้อมูลกลุ่มแจ้งซ่อม
ข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
ข้อมูลกลุ่มปัญหา

 ระบบนโยบายส่งเสริมและการจัดเกรด [ PAY ]
เงื่อนไขการคิดเงินค่าอ้อยประจำปีการผลิต
เป้าหมายการส่งอ้อยประจำปีการผลิต
เป้าหมายการส่งอ้อยประจำปีการผลิตตาม เขตส่งเสริมหลัก
เป้าหมายการส่งอ้อยประจำปีการผลิตตาม เขตส่งเสริมย่อย
เป้าหมายการส่งอ้อยประจำปีการผลิตตาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

 ระบบกิจกรรม [ ACT ]
ข้อมูลการทำกิจกรรม
แสดงรายการแปลงในการทำกิจกรรม
กิจกรรมการสำรวจสภาพอ้อยโครงการ ABC

 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลปีการผลิต
ข้อมูลการให้น้ำ
ข้อมูลสารสกัด
ข้อมูลภาคบริษัท
ข้อมูลภาคบริษัทกับจังหวัด

 ระบบจุดขนถ่าย [ LAN ]
ข้อมูลประเภทการยกอ้อย
ข้อมูลโซนสถานี/จุดขนถ่าย
สถานี/จุดขนถ่าย
กำหนดโควต้ากลางประจำสถานี/จุดขนถ่าย
กำหนดเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/จุดขนถ่าย
กำหนดเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/จุดขนถ่าย
API ข้อมูลการชั่งอ้อยจุดขนถ่าย
Update เอกสาร Feature List ระบบจุดขนถ่ายใหม่ (เพิ่มความสามารถในการขายอ้อยเงินสด)
 
แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0   วันที่: 05/01/2564
 ระบบหลักทรัพย์ [ ASS ]
พัฒนา Function แผนที่หลักทรัพย์
พัฒนา Function Gallery รูปภาพหลักทรัพย์
พัฒนา Function Upload File และเอกสารประกอบ
พัฒนา Function ตรวจสอบขนาดหน้าจอที่ขนาดความกว้างน้อยกว่า 450 (มือถือขนาดเล็ก)

 ระบบสถานีบริการน้ำมัน [STA ]
ข้อมูลประเภท Canopy
ข้อมูลประเภทอุปกรณ์
ข้อมูลชื่อป้ายบน Highway Sign
ข้อมูลประเภทป้าย Higthway Sign
ข้อมูลประเภทปั้มน้ำมัน
ข้อมูลชื่อป้ายในสถานีบริการ
ข้อมูลรูปแบบสถานีบริการ
ข้อมูลประเภทถังน้ำมัน
ข้อมูลประเภทห้องน้ำ

 ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน [ RAN ]
สังกัดหน่วยงาน (แก้ไข)
สถานีน้ำฝน
สถานีน้ำฝนครอบคลุมพื้นที่
พัฒนา Function แผนที่สถานีน้ำฝน


วันที่ โปรแกรม รายละเอียดในการแก้ไข/พัฒนาโปรแกรมใหม่
21/12/2563 แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS Version 9.0
ข้อมูลพื้นฐานระบบ [STD]
ระบบหลักทรัพย์ [ASS]
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [ GIS ]
ระบบคิว [ QUE ]
ระบบลาน [ PAK ]
ระบบสต๊อก [ STO ]
ระบบค้ำประกันชาวไร่ [ GUA ]
ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน [ RAN ]
พัฒนา API
พัฒนารายงาน
พัฒนาแผนที่
จัดทำ/แก้ไข เอกสาร Feature List
 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลกลุ่มธุรกิจ
ข้อมูลชนิดการปลูก
ข้อมูลภาค
 ระบบหลักทรัพย์ [ ASS ]
ข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์
ข้อมูลชนิดหลักทรัพย์
ข้อมูลกลุ่มประเภทหลักทรัพย์
ข้อมูลประเภทหลักทรัพย์
ข้อมูลประเภทอาคาร สถานที่
ข้อมูลประเภทรถยนต์
ข้อมูลประเภทจักรกล
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทโครงสร้าง
ข้อมูลทำเลที่ดิน
ข้อมูลประเภทพื้นที่
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์แปลงที่ดิน
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [ GIS ]
ข้อมูลโรค
ข้อมูลแมลง
ข้อมูลสภาพพื้นดิน
ลักษณะเนื้อดิน
แหล่งน้ำ
แม่น้ำ/คลอง/ลุ่มน้ำ
ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่
 ระบบคิว [ QUE ]
ข้อมูลประเภทการแจ้งคิว
ข้อมูลประเภทคิวหลัก
ข้อมูลการตัดอ้อย
 ระบบลาน [ PAK ]
ข้อมูลลานจอดรถ
ข้อมูลแถวจอดรถ
ข้อมูลประเภทสถานะดั๊มพ์
ข้อมูลสถานะดั๊มพ์
 ระบบสต๊อก [ STO ]
ข้อมูลประเภทยา
ข้อมูลสูตรปุ๋ย
ข้อมูลหน่วยนับ
ข้อมูลขนาดสินค้า
ข้อมูลสี
ข้อมูลประเภทคลังสินค้า
ข้อมูลประเภทสินค้า
ข้อมูลกลุ่มสินค้า
 ระบบค้ำประกันชาวไร่ [ GUA ]
ข้อมูลอาชีพค้ำประกัน
ข้อมูลประเภทการค้ำประกัน
ข้อมูลกลุ่มค้ำประกัน
 ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน [ RAN ]
ประเภทสถานีน้ำฝน
กลุ่มสถานีน้ำฝน
สังกัดหน่วยงาน
14/12/2563 แจ้งความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ SIMS ใหม่ เปลี่ยนเทคโนโลยีเป็น .Net5 และรองรับ .Net Core3.1
ข้อมูลพื้นฐานระบบ
Featrue List ปรับปรุงใหม่และเพิ่มความสามารถใหม่
พัฒนา API ใหม่
พัฒนารูปแบบรับ-ส่งข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลใหม่
พัฒนารูปแบบการแสดงรายงานใหม่
พัฒนารูปแบบการแสดงแผนที่ใหม่
เปลี่ยนรูปแบบการเก็บประวัติทำรายการใหม่
สามารถเปรียบเทียบประวัติแก้ไขข้อมูลก่อน-หลังแก้ไข
 ข้อมูลพื้นฐานระบบ [ STD ]
ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลอำเภอ
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลสาขาธนาคาร
ข้อมูลเอกสารประกอบ
ข้อมูลสมาคม
ข้อมูลฝ่าย
ข้อมูลแผนก
ข้อมูลตำแหน่ง
ข้อมูลโซนเขตส่งเสริม
ข้อมูลเขตส่งเสริมหลัก
ข้อมูลเขตส่งเสริมย่อย
ข้อมูลหมวดบัญชี
ข้อมูลรหัสบัญชี
ข้อมูลชนิดพืช
ข้อมูลพันธุ์พืช
ข้อมูลประเภทการปลูก/ประเภทอ้อย
 ระบบรักษาความปลอดภัย SEC
ประวัติทำรายการ
กำหนดหน้าจอหลัก
26/11/2563 ปรับแก้ไขการแสดงรายงานใหม่
แสดงรูปแบบ PDF View
แสดงรูปแบบ Control View
ปรับหน้าจอให้สิทธิ์รูปแบบแสดง Report Web
ปรับหน้าจอให้สิทธิ์รูปแบบแสดง Report Mobile
แก้ไขวิธีการเขียนรายงานใหม่ เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น
ปรับ Theme รายงานใหม่

พัฒนาใหม่ บันทึกข้อมูลแปลงอ้อย [Mobile]
พัฒนาระบบงานใหม่เป็น .Net Core เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่
 พัฒนาระบบงานใหม่ และปรับแก้ไขรายงาน
ปรับแก้ไขรายงานใหม่ เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงาน ออกเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง
พัฒนาระบบงานใหม่ เปลี่ยนเทคโนโลยีเป็น .Net Core
พัฒนาระบบงาน Mobile ใหม่เพิ่มเติม
พัฒนา API ใหม่
พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงอ้อย บันทึกพิกัด และถ่ายภาพ (ไม่ใช้เครื่อง GPS ในการเก็บพิกัดแผนที่)
ทดสอบเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Web USB ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องชั่ง และอื่นๆ แทน Java Applet
ปรับแก้ไขวิธีการเขียนโปรแกรมในการเรียกรายงานใหม่ เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น
ปรับแก้ไขเอกสาร Feature List และจัดทำเอกสารเพิ่มตามระบบงานใหม่
ปรับปรุ่ง Web Site บริษัทใหม่: www.sabaiit.com ใหม่
26/05/2563 *ปรับแก้ไขระบบระบบหลักทรัพย์
  เพิ่มรายละเอียดในส่วนของพิกัดที่ตั้งหลักทรัพย์
  ปรับแก้ไขหน้าจอใหม่
  ปรับแก้ไขการแสดงหน้าจอบนมือถือ


*พัฒนา API JSON ใหม่
  แสดงแผนที่ทั้ง Web และ Mobile


*พัฒนาใหม่
 การเชื่อมต่อ API ราคาน้ำมัน ปตท.
 ระบบแผนที่ใหม่ แทน Google Map


 ระบบหลักทรัพย์
-ข้อมูลที่ดิน โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3
-ข้อมูลที่ดิน ภบท.5, ภบท.6, ใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์
-ข้อมูลที่ดิน สปก.4-01, สปก.4-98, สปก./สร 5ก, ใบรับคำร้อง ส.ป.ก.
-ข้อมูลรถยนต์/จักรกลเกษตร
 พัฒนา API JSON ใหม่
- API ข้อมูลหลักทรัพย์
- API ข้อมูลแปลงปลูก
- API ข้อมูลสถานีน้ำฝน
- API ข้อมูลสถานีบริการ/ร้านค้า
- API ข้อมูลร้านค้าในเครื่อ
- API ข้อมูลชาวไร่
- API ข้อมูลการทำกิจกรรมแปลง
- API ข้อมูลสถานที่
 พัฒนาใหม่
- เชื่อมต่อ API ราคาน้ำมัน ปตท. เพื่อใช้กับระบบขนส่ง และตรวจสอบราคาน้ำมันวันนี้
- แผนที่ ที่อยู่/ข้อมูลชาวไร่
- แผนที่ สถานีบริการ/ร้านค้า/สถานที่
- แผนที่ ที่ตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกัน
05/05/2563 ปรับแก้ไข
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ปรับแก้ไขระบบงาน Mobile


 อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีแผนที่ใหม่ ทั้ง Mobile และ Web
- พัฒนาแผนที่ใหม่ ในส่วนของ Web Sims
- พัฒนาแผนที่ใหม่ ในส่วนของ Mobile Appliction
- รองรับการใช้งานแผนที่ เช่น Google Map, Bing Map, ESRI Map, Longdo Map เป็นต้น
- รองรับการเชื่อมต่อ Service Map WMS, TMS
 โปรแกรมโทรศัพท์ [Mobile]
- สมุดโทรศัพท์คนงาน
- ทะเบียนประวัติชาวไร่
02/03/2563 *พัฒนาใหม่ [Mobile]
 เสียงเรียกเข้าข้อความใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ

 ปรับแก้ไข
 ระบบรักษาความปลอดภัย


 โปรแกรมโทรศัพท์ [Mobile]
- พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการแจ้งเตือนข้อความใหม่ผ่านมือถือ โดยระบุเสียงเรียกเข้าตามที่ลูกค้าต้องการได้
- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้โปรแกรมผ่านมือถือ
 ปรับแก้ไขหน้าจอ และการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย
- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
- กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้
- จัดการผู้เข้าใช้งานระบบ
- กำหนดหน้าจอหลัก
- กำหนดรูปแบบรหัสในระบบ [เลขที่โควต้า]
- กำหนดรูปแบบรหัสในระบบ [หมายเลขแปลง]
- กำหนดรูปแบบรหัสในระบบ [เลขที่เอกสารในระบบต่างๆ]
- ประวัติทำรายการ
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- กำหนดการใช้แผนที่ Google Map
- กำหนดการใช้แผนที่ Google Map กับผู้ใช้งานระบบ
27/01/2563 *พัฒนาใหม่
 Web Service

 ปรับแก้ไข
 ระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง

 พัฒนาใหม่ Web Service
- Web Service ข้อมูลชาวไร่อ้อย
- Web Service ข้อมูลชาวไร่ทั่วไป
- Web Service ข้อมูลแปลงปลูก
ปรับแก้ไขหน้าจอ และการทำงานระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง [Mobile Web]
- กำหนดโซนสถานี/จุดขนถ่าย
- กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย
- กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย กับโควต้ากลาง
- กำหนดสถานีขนถ่าย/จุดขนถ่าย กับผู้ใช้งานระบบ
- ข้อมูลประเภทการยกอ้อย
- กำหนดลานจอดรถ
- กำหนดแถวจอดรถ
- กำหนดสถานีป้อมแจ้งคิว/สถานีอื่นๆ
- กำหนดจุดตรวจสิ่งปนเปื้อน
- ข้อมูลประเภทอ้อยตรวจสอบ
- ข้อมูลประเภทอ้อย [โรงงาน+สอน]
- ข้อมูลสถานะดั๊มพ์
- กำหนดจุดประทับ/จุดเช็คพอยต์ กับผู้ใช้งานระบบ
- กำหนดจุดประทับ/จุดเช็คพอยต์
20/01/2563 *พัฒนาใหม่
 โปรแกรมบันทึกสื่อมีเดีย [WEB]
*พัฒนาใหม่
 Web Service

*พัฒนาใหม่ [Mobile]
 ลำดับที่ 7. โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร์
 ลำดับที่ 11. โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก
 ลำดับที่ 15. โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง

 ปรับแก้ไข
 ระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง


 โปรแกรมบันทึกสื่อมีเดีย [WEB]
- กำหนดประเภท
- กำหนดกลุ่ม
- บันทึกสื่อมีเดีย

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ใช้สำหรับจัดการข้อมูลสื่อมีเดียเพื่อใช้แสดง VDO บนอุปกรณ์มือถือบนโปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร
 พัฒนาใหม่ Web Service
- Web Service ความรู้เรื่องการเกษตร
- Web Service ข้อมูลรูปภาพสถานที่ตั้ง
- Web Service ข้อมูลสถานที่ตั้ง
 ปรับแก้ไขโปรแกรมโทรศัพท์ [Mobile]
- โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร [รูปแบบที่ 1]
- โปรแกรมความรู้เรื่องการเกษตร [รูปแบบที่ 2]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก [รูปแบบที่ 1]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก [รูปแบบที่ 2]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก [รูปแบบที่ 3]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลแปลงปลูก [รูปแบบที่ 4]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง [รูปแบบที่ 1]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง [รูปแบบที่ 2]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง [รูปแบบที่ 3]
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้ง [รูปแบบที่ 4]
หมายเหตุ: ดูหน้าจอได้ที่ Tab: ผลิตภัณฑ์ [SIMS Mobile]
 ปรับแก้ไขหน้าจอ และการทำงานระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง [Mobile Web]
- ข้อมูลธนาคาร
- ข้อมูลสาขาธนาคาร
- ข้อมูลเอกสารประกอบ
- ข้อมูลเอกสารประกอบแต่ละระบบ
- ข้อมูลโรค
- ข้อมูลแมลง
- ข้อมูลสภาพพื้นดิน
- ข้อมูลลักษณะเนื้อดิน
- ข้อมูลแหล่งน้ำ
- ข้อมูลสถานีน้ำฝน
- ข้อมูลที่ตั้งบนแผนที่
- ข้อมูลแปลงหลัก
- ข้อมูลแปลงย่อย
- ข้อมูลชนิดพืช
- ข้อมูลพันธุ์พืช
- ข้อมูลประเภทการปลูก
- ข้อมูลชนิดการปลูก
13/01/2563 *พัฒนาใหม่
 โปรแกรมบันทึกเบอร์โทรศัพท์องค์กร [WEB]
*พัฒนาใหม่
 Web Service

 ปรับแก้ไข
 โปรแกรมโทรศัพท์ [Mobile]

 ปรับแก้ไข
 ระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง


 พัฒนาใหม่โปรแกรมบันทึกเบอร์โทรศัพท์องค์กร [WEB]
- กำหนดกลุ่ม
- บันทึกเบอร์โทรศัพท์
 พัฒนาใหม่ Web Service
- Web Service สมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่
- Web Service สมุดโทรศัพท์ชาวไร่
- Web Service สมุดโทรศัพท์สถานีบริการ
- Web Service สมุดโทรศัพท์สมาชิก
- Web Service สมุดโทรศัพท์สำหรับองค์กร
 ปรับแก้ไขโปรแกรมโทรศัพท์ [Mobile]
- แก้ไขโปรแกรมสมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ เชื่อมต่อ Web Service
- แก้ไขโปรแกรมสมุดโทรศัพท์ชาวไร่ เชื่อมต่อ Web Service
- แก้ไขโปรแกรมสมุดโทรศัพท์สถานีบริการ เชื่อมต่อ Web Service
- แก้ไขโปรแกรมสมุดโทรศัพท์สมาชิก เชื่อมต่อ Web Service
- แก้ไขโปรแกรมสมุดโทรศัพท์สำหรับองค์กร เชื่อมต่อ Web Service

หมายเหตุ: ดูหน้าจอได้ที่ Tab: ผลิตภัณฑ์ [SIMS Mobile]
 ปรับแก้ไขหน้าจอ และการทำงานระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง [Mobile Web]
- ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ
- ข้อมูลภาค
- ข้อมูลจังหวัด
- ข้อมูลอำเภอ
- ข้อมูลตำบล
- ข้อมูลหมู่บ้าน
06/01/2563 * พัฒนาระบบ
   SIMS Mobile Application ใหม่ V3.0


* พัฒนาระบบ
   SIMS Mobile Web ใหม่ V1.0


* ปรับแก้ไขระบบ SIMS เพื่อให้รองรับ
   SIMS Mobile Web ใหม่ V8.0


 พัฒนาระบบ SIMS Mobile Application ใหม่ V3.0
- ออกแบบ Theme Mobile ใหม่
- โปรแกรมสมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่
- โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ชาวไร่
- โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สถานีบริการ
- โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สมาชิก
- โปรแกรมสมุดโทรศัพท์สำหรับองค์กร
- โปรแกรมการให้ความรู้ผ่านสื่อ (ความรู้วิชาการ)
- พัฒนา Function ในการโทรศัพท์ใหม่
- พัฒนา Function ในการถ่ายรูปใหม่
- พัฒนา Function ในการเดินทางไปที่ตั้งใหม่ (Google Map)
- พัฒนา Function ในการ Gen QR-Code ใหม่
- พัฒนา Function ในการอ่าน QR-Code และ Barcode ใหม่
- พัฒนา Function แสดง File Video และ Youtube ใหม่
 พัฒนาระบบ SIMS Mobile Web (Android) ใหม่ V1.0
- พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมต่อระบบ SIMS ผ่านมือถือ และแท็บแล็ต (Android)
- เปลี่ยน Theme ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดอุปกรณ์
- เปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบ SIMS ใหม่
 ปรับแก้ไขระบบ SIMS V8.0
- พัฒนาระบบสมุดโทรศัพท์ เพื่อใช้งานกับระบบ Mobile Application
- พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้และการให้ความรู้ผ่านสื่อมีเดีย (ความรู้วิชาการ)
  นำไปใช้กับ Mobile Application
- ปรับแก้ไขหน้าจอคำนำหน้าชื่อ
- ปรับแก้ไขหน้าจอจังหวัด
18/11/2562 ปรับแก้ไข
ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน [Cas]
 ปรับแก้ไขหน้าจอทั้งหมดในระบบติดตามเรื่องร้องเรียน
- เปลี่ยน Theme ใหม่
- ปรับแก้ไข Bug ในการทำรายการโปรแกรม
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box ปฏิทินใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box Pop Up ใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Pop Up ใหม่
14/11/2562 ปรับแก้ไข
ระบบรักษาความปลอดภัย [Sec]
 ปรับแก้ไขหน้าจอประวัติทำรายการ
- เปลี่ยน Theme ใหม่
- ปรับแก้ไข Bug ในการทำรายการโปรแกรม
11/11/2562 ปรับแก้ไข
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [GIS]
 ปรับแก้ไขหน้าจอนำเข้าข้อมูลพิกัดแปลง
- เปลี่ยน Theme ใหม่
 ปรับแก้ไขหน้าจอบันทึกรายละเอียดนำเข้าข้อมูลพื้นที่แปลง
- เปลี่ยน Theme ใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box ปฏิทินใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box Pop Up ใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Pop Up ใหม่
- เพิ่ม Config ชื่อเกษตรกร ให้สามารถแสดง หรือไม่แสดงในหน้าจอทำรายการได้
- ปรับแก้ไข Bug ในการแนบไฟล์เอกสารประกอบ
- ปรับเพิ่มประวัติผู้เพิ่มข้อมูล และวันที่เพิ่มข้อมูล
 ปรับแก้ไขหน้าจอกำหนดเงื่อนไขระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- เปลี่ยน Theme ใหม่
- เพิ่ม Config ชื่อเกษตรกร
 ปรับแก้ไขหน้าจอยืนยันนำเข้าข้อมูลแปลง
- เปลี่ยน Theme ใหม่
- เพิ่ม Function ในการซ่อนเงื่อนไขในการค้นหา
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box ปฏิทินใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Text Box Pop Up ใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Pop Up ใหม่
- เพิ่ม Config ชื่อเกษตรกร ให้สามารถแสดง หรือไม่แสดงในหน้าจอทำรายการได้
1/11/2562 ปรับแก้ไข
ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่
 ปรับแก้ไขหน้าจอข้อมูลประเภทชาวไร่
- เปลี่ยน Theme ใหม่
25/09/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
SIMS Mobile
- Design graphic splash screen ใหม่
- Design SIMS icon ใหม่
- พัฒนาโปรแกรมในในส่วนของ splash screen [Android]
- แก้ปัญหาการเรียง Icon ใหม่
- พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ ความรู้วิชาการ [Android]

SIMS Web
- โปรแกรมบันทึกสื่อความรู้ สำหรับชาวไร่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (แสดงใน Mobile Icon ความรู้วิชาการ)
- Web Service สื่อความรู้ (JSON & XML)

10/09/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบ Mobile
- ทดสอบ Function ข้อความเข้า Notification [Android]
- ทดสอบ Function เสียงเรียกเข้า Notification [Android]
- ทดสอบ Function แสดง Icon และสีพื้น Notification [Android]

Web Push Notification
- ทดสอบหน้าจอสำหรับส่งข้อความ Notification ไปแสดงใน Mobile

27/08/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบ Mobile
- ทดสอบ Function ในส่วนของการ Design หน้าจอ
- ทดสอบ Function ในส่วนของการเชื่อมต่อหน้าจอ กับ Web Service (เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,ค้นหา)
- ทดสอบ Function Map
- ทดสอบ Function GPS

Web Service
- พัฒนา Web Serivce เพื่อใช้ในการทดสอบ Function งานต่าง

17/08/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ปรับแก้ไข และพัฒนาใหม่ Web Service Dropdown List [รองรับ XML และ JSON ]
- สถานะการใช้งาน
- ประเภทคำนำหน้าชื่อ
- คำนำหน้าชื่อ
- จังหวัด
- อำเภอ
- ตำบล
- หมู่บ้าน
- ประเภทบัตรสมาชิก
- ประเภทบัตรประจำตัวประชาชน
- มูลนิธิ
- ประเภทร้องเรียน
- ชนิดน้ำมัน
- ร้านค้าในเครือ
- ประเภทของสถานีบริการ
- ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน
- ทำเลที่ดิน
- ประเภทที่ดิน
- กลุ่มประเภทหลักทรัพย์
- กลุ่มหลักทรัพย์
- ประเภทหลักทรัพย์
- รูปแบบตู้จ่าย
- ประเภทป้าย Higthway Sign
- ชื่อป้ายบน Highway Sign
- ชื่อป้ายในสถานีบริการ
- ประเภท Canopy
- ประเภทห้องน้ำ
- ประเภทอุปกรณ์
- ประเภทถังน้ำมัน
- ประเภทปั้มน้ำมัน
- รูปแบบสถานีบริการ
- ยี่ห้อตู้จ่าย
- ประเภทตู้จ่าย
- ชนิดตู้จ่าย
- หมวดบัญชี
- ข้อมูลรหัสบัญชี
- ข้อมูลประเภทการจ่ายเงิน
- ข้อมูลประเภทหนี้
- ข้อมูลประเภทงานหลัก
- ข้อมูลประเภทงานย่อย
- ข้อมูลกำหนดสถานี/จุดขนถ่าย

15/08/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
วันหยุด 11/08/2561-13/08/2561
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ปรับแก้ไขหน้าจอการบันทึกข้อมูลน้ำฝน

Web Service
- เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา Web Service รูปแบบ Json ใหม่

ทดสอบการเชื่อมต่อกล้อง CCTV
- Function กล้อง CCTV

04/08/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบวงเงิน
- ปรับแก้ไขหน้าจอการบันทึกข้อมูลวงเงิน

ระบบรักษาความปลอดภัย
- ปรับแก้ไขการจัดกลุ่มเมนู และการเรียงลำดับในระบบใหม่

ระบบอ้อยทางไกล
- เพิ่มหน้าจอลงทะเบียนรถบรรทุกอ้อยทางไกล
- เพิ่มพิมพ์ QR-Code รถบรรทุกอ้อยทางไกล
- ปรับแก้ไขปัญหา QR-Code ให้รองรับภาษาไทย
- ปรับแก้ไขปัญหา QR-Code ให้รองรับปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น

Mobile Application [อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบฟังก์ชั่นระบบก่อนพัฒนา]
* Function Reder (รองรับการอ่านข้อมูลทั้ง QR-Code และ Barcode)
* Function Generate QR-Code
* Function Vedeo Full Screen
* Function Lock Screen Landscape and Portrait
* Function Play Youtube
* ทดสอบเชื่อมระบบ SIMS

02/08/2561 วันหยุด 29/07/2561-02/08/2561
-
28/07/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ปรับแก้ไขระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า
14/07/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบสถานีบริการน้ำมัน
- เพิ่ม Function ในส่วนของรูปภาพในการแสดงผลผ่าน Mobile
- ปรับแก้ไขรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล

ระบบน้ำมัน
- เพิ่ม Function ในการประมวลผลข้อมูลตั้งเวลาการแจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า
- ปรับแก้ไขกระบวนการส่ง Push Notification
- ปรับแก้ไขรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล

Mobile Application [อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบฟังก์ชั่นระบบก่อนพัฒนา]
* Function Vedeo
* Function Map
* Function Phone
* Function GPS
* Function Camera

07/07/2561 ปรับแผนพัฒนาระบบใหม่ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และเป็นเครื่องมือช่วยกับลูกค้าของเรา
เพราะเราไม่หยุดที่คิดค้นและพัฒนา [พัฒนาใหม่ SIMS Mobile Version 3.0]
เราได้ปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาระบบใหม่
โดยจากแผนเดิมจะปรับแก้ไขระบบ Mobile [ SIMS ] ในปี 62
แต่ด้วยยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง และเพื่อสร้างเครื่องมือ ให้กับลูกค้าของเรา
โดยเราจะพัฒนา Mobile ควบคู่กับระบบงานต่างๆ ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้
- บุคคลทั่วไป [แบบฟรี และ แบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือน/ปี]
- เจ้าหน้าที่ [เชื่อมกับระบบ SIMS Web]
- ชาวไร่ [เชื่อมกับระบบ SIMS Web]

ความสามารถใหม่ SIMS Mobile ที่อยู่ระหว่างพัฒนา
- QR-Code เช่น ทำกิจกรรมแปลง, ลงทะเบียน และอื่นๆ
- ติดตามยานพานหะ เช่น ติดตามรถขนส่งอ้อย, ขนส่งน้ำตาล ขนส่งน้ำมัน และอื่นๆ
- ดูภาพจากกล้อง เช่น ดูรถในลาน, จุดขนถ่าย และอื่นๆ
- อนุมัติทำรายการ เช่น อนุมัติจ่ายเงิน, อนุมัติซ่อม, อนุมัติเบิกน้ำมัน และอื่นๆ
- การแจ้งเตือน เช่นข่าวสาร, การจ่ายเงินให้ชาวไร่, แจ้งเตือนเมื่ออนุมัติ และแจ้งเตือนอื่นๆ
- ใช้งานโปรแกรม SIMS Web โดยไม่ต้องเข้าผ่าน Browser Mobile
- วงแผนเดินทาง เช่น ไปที่อยู่ชาวไร่, ไปที่ตั้งแปลงอ้อย, ไปที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
- จุดเช็คพ็อยต์ เช่นการส่งอ้อยทางไกล, จุดตรววจสอบ เป็นต้น
- การขอรับส่งเสริม ชาวไร่ ผ่าน Mobile และเพื่อทราบสถานะ จนจบที่กระบวนการจ่ายเงิน
- ข้อมูลแปลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือ ชาวไร่ดูที่ตั้งของแปลง และรายละเอียด [ตามสิทธิ์ที่ได้รับ]
- แจ้งเรื่องร้องเรียน
- โปรแกรมอื่น

การเชื่อมต่อในการส่งข้อมูล Mobile ผ่าน Web Service JSON สำหรับผู้ที่สนใจ
ต้องการให้พัฒนาระบบเพิ่ม เชื่อมต่อระบบเดิม ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยไม่ต้องซื้อระบบทั้งหมด


หมายเหตุ: รูปภาพ Icon อาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อเปิดให้ Dowload

18/06/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- เพิ่ม Function ในส่วนของการพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดแปลง โดยใช้แผนที่ Google Map
- เพิ่ม Function ในการพิมพ์ QR-Code

ระบบขนส่ง
- เพิ่มหน้าข้อมูลสถานที่เดินทาง [ต้นทาง-ปลายทาง]

ระบบจุดขนถ่าย
- เพิ่มหน้าข้อมูลโซนสถานี/จุดขนถ่าย
- ปรับแก้ไขหน้าจอสถานี/จุดขนถ่าย

17/06/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ปรับแก้ไขหน้าจอ อนุมัติขอเบิกเงินส่งเสริม/เงินโครงการ
- เพิ่ม Function การรวมเงินตามรายการที่เลือก
- เพิ่มเงื่อนไขปีการผลิต
- ปรับแก้ไข Bug ในการเลือกรายการอนุมัติ
- เพิ่ม Pop up ในการเปิดหน้าจอประวัติชาวไร่
- เพิ่ม Pop up ในการเปิดหน้าข้อมูลแปลงอ้อย

ระบบขนส่ง
- เพิ่มหน้าข้อมูลสถานที่เดินทาง [ต้นทาง-ปลายทาง]
- รายละเอียด Function งานโดยมีรายละเอียดดังนี้
  * สามารถ เพิ่ม,แก้ไข,ค้นหา,ลบ ข้อมูลสถานที่ได้
  * สามารถ Upload รูปภาพสถานที่ได้
  * สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ Google ได้
  * สามารถกรองข้อมูล อำเภอ ตำบล ตามที่เลือกได้ ได้
  * สามารถเชื่อมต่อข้อมูลชาวไร่ได้
- Prototype หน้าจอบันทึกสั่งซื้อขนส่งทั่วไป (อยู่ระหว่างรอลำดับพัฒนาระบบ)
- Prototype หน้าจอบันทึกสั่งซื้อขนอ้อย (อยู่ระหว่างรอลำดับพัฒนาระบบ)
- Prototype หน้าจอบันทึกการขนสินค้าทั่วไป (อยู่ระหว่างรอลำดับพัฒนาระบบ)
- Prototype หน้าจอบันทึกการขนอ้อย (อยู่ระหว่างรอลำดับพัฒนาระบบ)

ระบบจุดขนถ่าย
- เพิ่มหน้าข้อมูลโซนสถานี/จุดขนถ่าย
- รายละเอียด Function งานโดยมีรายละเอียดดังนี้
  * สามารถ เพิ่ม,แก้ไข,ค้นหา,ลบ ข้อมูลสถานที่ได้
- ปรับแก้ไขหน้าจอสถานี/จุดขนถ่าย

12/06/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ปรับแก้ไขระบบกิจกรรม
ปรับแก้ หน้าจอบันทึกการปฏิบัติงานตามโครงการ
- ยกเลิกการใช้เงื่อนไขปีการผลิตจากการ Login โดยเปลี่ยนให้สามารถทำกิจกรรมตามปีที่ต้องการได้
- เพิ่มเงื่อนไขปีการผลิต
- ปรับแก้ไขรูปแบบบหน้าจอให้รองรับอุปกรณ์ Mobile
- ปรับแก้ไขรูปแบบการแสดงหน้าจอ และการบันทึกข้อมูลใหม่
- ปรับเพิ่ม Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขโปรแกรมเพิ่มความความปลอดภัย และการเข้ารหัส
- ปรับแก้ไข Bug โปรแกรม

ปรับแก้ กิจกรรมเป้าหมายประจำปี
- บันทึกเป้าหมายประจำปี

ปรับแก้ กิจกรรมการสำรวจสภาพอ้อยโครงการ ABC
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมอ้อยปลูกใหม่ครั้งที่ 1
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมอ้อยปลูกใหม่ครั้งที่ 2
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- ปรับเพิ่มรายละเอียดในการกรอกข้อมูล
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมการตรวจสอบค่า Brix
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมการตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่ 1
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมการตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่ 2
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- ปรับเพิ่มรายละเอียดในการกรอกข้อมูล
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่ 1
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่ 2
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมสำรวจการวัดการเจริญเติบโตของอ้อย
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

ปรับแก้ กิจกรรมประเมินผลผลิตขั้นสูง-ต่ำประจำเดือน
- ทำการปรับรูปแบบหน้าจอใหม่
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile
- ทำการเพิ่มในส่วนของการ Upload รูปภาพ
- ทำการเชื่อมการแสดงข้อมูลใน Tab กิจกรรม ในระบบ GIS

07/06/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบดอกเบี้ย (อยู่ระหว่างพัฒนา)
- หน้าจอกำหนดผู้อนุมัติ
- หน้าจอกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- หน้าจอประมวลผลอัตราดอกเบี้ย และนำส่งอนุมัติ
- หน้าจออนุมัติอัตราดอกเบี้ย และทำการเพิ่มหนี้

ระบบหนี้สิน (พัฒนาใหม่)
- เพิ่มหน้าจอนำเข้าหมายเลขโควต้า ติดตามหนี้สิน
- เพิ่มหน้าจอนำเข้าหมายเลขโควต้า จ่ายเงินคืนบาท/ตัน

ระบบน้ำมัน
- ปรับแก้ไข Web Service
- พัฒนา Web Service ในส่วนของรูปภาพ
- ปรับเพิ่มการนำเข้ารูปภาพ
- ปรับแก้ไขหน้าจอปรับราคาน้ำมัน

ระบบเงินยืม
- หน้าจอกำหนดผู้อนุมัติเงินยืม

ระบบกิจกรรม
- ปรับแก้ไขหน้าจอกำหนดโครงการ
- ปรับแก้ไข Function และ Pop up ในหน้าจอกำหนดโครงการใหม่
- กิจกรรมทั้งหมดในการกำหนดใน หน้าจอกำหนดโครงการ
  * การสำรวจสภาพอ้อยโครงการ ABC
  * บันทึกเป้าหมายประจำปี
  * กิจกรรมอ้อยปลูกใหม่ครั้งที่ 1
  * กิจกรรมอ้อยปลูกใหม่ครั้งที่ 2
  * กิจกรรมการตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่ 1
  * กิจกรรมการตรวจสอบอ้อยตอ ครั้งที่ 2
  * การตรวจสอบค่า Brix
  * การประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่ 1
  * การประเมินผลผลิตอ้อยแบบ Crop Cutting ครั้งที่ 2
  * การสำรวจการวัดการเจริญเติบโตของอ้อย
  * ประเมินผลผลิตรายแปลง
  * ประเมินผลผลิตขั้นสูง-ต่ำประจำเดือน
  * สถานะการตัดอ้อย (ไม่กำหนดโครงการ)

อื่น
- ปรับแก้ Pop up เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
30/05/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบขนส่ง(พัฒนาใหม่)
- หน้าจอบันทึกสถานที่เติมน้ำมัน
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลสถานที่เติมน้ำมันได้
  * สามารถแสดงที่ตั้งบนแผนที่ได้
  * สามารถแนนไฟล์รูปภาพ/เอกสารประกอบได้
  * สามารถกรองข้อมูล อำเภอ ตามที่เลือกจังหวัดได้
  * สามารถกรองข้อมูล ตำบล ตามที่เลือกอำเภอได้

- หน้าจอบันทึกยี่ห้อรถยนต์
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลยี่ห้อรถยนต์ด้

- หน้าจอบันทึกกลุ่มรถ
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลกลุ่มรถได้

- หน้าจอบันทึกกลุ่มงาน
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลกลุ่มงานได้

- หน้าจอบันทึกประเภทอุบัติเหตุ
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลประเภทอุบัติเหตุได้

- หน้าจอบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
  * สามารถแนนไฟล์รูปภาพ/เอกสารประกอบได้

ระบบทะเบียนประวัติ
- เพิ่มหน้าจอกลุ่มลูกค้า
  * สามารถเพิ่ม, บันทึก, แก้ไข, ค้นหา ข้อมูลกลุ่มลูกค้า

- แก้ไขหน้าจอข้อมูลลูกค้า
  * เพิ่มรายละเอียดข้อมูล

- แก้ไขหน้าจอข้อมูลผู้ขายสินค้า
  * เพิ่มรายละเอียดข้อมูล

- แก้ไขหน้าจอข้อมูลพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง
  * เพิ่มรายละเอีดยข้อมูล

ระบบน้ำมัน
  * ปรับแก้ไข Web Service ราคาน้ำมัน
  * ปรับแก้ไขหน้าจอปรับราคาน้ำมัน
  * ปรับแก้ไขหน้าจอบันทึกสถานีบริการน้ำมัน
21/05/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบทะเบียนลูกไร่บริษัท (พัฒนาใหม่)
- หน้าจอลงทะเบียนไร่บริษัท
  * Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
  * Function รายละเอียดการกรอกข้อมูล
     กรองข้อมูลอำเภอ เมื่อเลือกจังหวัด
     กรองข้อมูลตำบล เมื่อเลือกอำเภอ
     กรองข้อมูลหมู่บ้าน เมื่อเลือกตำบล
     กรองข้อมูลสาขาธนาคาร เมื่อธนาคาร
  * นำเข้าไฟล์รูปภาพลูกไร่
  * ลบไฟล์รูปภาพลูกไร่
  * นำเข้าไฟล์เอกสารประกอบ
  * ลบไฟล์เอกสารประกอบ
  * แสดงแผนที่ ตำแหน่งที่อยู่ลูกไร่

ระบบน้ำมัน
  * ปรับแก้ไข Web Service ราคาน้ำมัน
  * ปรับแก้ไขหน้าจอปรับราคาน้ำมัน
14/05/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ปรับแก้ไขหน้ากำหนดเงื่อนไขระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  * ปรับเพิ่ม Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
  * ปรับเพิ่มเงื่อนไขลูกไร่บริษัท
  * ปรับเพิ่มเงื่อนไข ปุ่มแผนที่อื่นๆ

- ปรับแก้ไขหน้าจอนำเข้าข้อมูล
  * ปรับเพิ่ม Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
  * ปรับเพิ่ม Tab โครงการ
  * ปรับเพิ่มการกรอกข้อมูลลูกไร่บริษัท
  * ปรับแก้ไข Config เพื่อให้แสดง หรือไม่แสดงลูกไร่บริษัทในการกรอกข้อมูล
  * ปรับรายละเอียดหน้าจอตาม Funnction งานที่เพิ่มขึ้นใหม่
  * เพิ่ม Popup ในการค้นหา ลูกไร่บริษัท
  * เพิ่ม Function การกรอกรหัสลูกไร่บริษัทเพื่อดึงข้อมูลลูกไร่
  * เพิ่ม Function การคำนวน Centroid ข้อมูลแปลง Format UTM ใช้สำหรับ Mobile Application
  * เพิ่ม Function การบันทึกข้อมูลพิกัดแปลงสำหรับ Mobile Application

- ปรับแก้ไขหน้าจอยืนยันข้อมูล
  * ปรับเพิ่ม Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
  * ปรับเพิ่มการกรอกข้อมูลลูกไร่บริษัท
  * ปรับแก้ไข Config เพื่อให้แสดง หรือไม่แสดงลูกไร่บริษัทในการกรอกข้อมูล
  * ปรับรายละเอียดหน้าจอตาม Funnction งานที่เพิ่มขึ้นใหม่
  * เพิ่ม Function การกรอกรหัสลูกไร่บริษัทเพื่อดึงข้อมูลลูกไร่
  * เพิ่ม Popup ในการค้นหา ลูกไร่บริษัท

- ปรับแก้ไขหน้าจอข้อมูลพื้นที่แปลง
  * ปรับเพิ่ม Function Logout อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม
  * ปรับเพิ่มการกรอกข้อมูลลูกไร่บริษัท
  * ปรับแก้ไข Config เพื่อให้แสดง หรือไม่แสดงลูกไร่บริษัทในการกรอกข้อมูล
  * ปรับรายละเอียดหน้าจอตาม Funnction งานที่เพิ่มขึ้นใหม่
  * เพิ่ม Function การกรอกรหัสลูกไร่บริษัทเพื่อดึงข้อมูลลูกไร่
  * เพิ่ม Popup ในการค้นหา ลูกไร่บริษัท
11/05/2561 Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบติดตามยานพาหนะ
- ทดสอบเชื่อมต่อในการส่งข้อมูลจากเครื่อง GPS ในการติดตามรถ ไม่พบปัญการใช้งานระบบ
ระบบไร่บริษัท
- เพิ่มหน้าจอในการบันทึกทะเบียนประวัติลูกไร่
- ปรับแก้ไขหน้าจอ เพิ่มในการกรอกหมายเลขแปลง
- เพิ่มหน้า นำเข้ารายได้ค่าอ้อยจากระบบจ่ายเงินค่าอ้อย
- เพิ่มหน้า ปิดงวดการนำเข้ารายได้ค่าอ้อย
ระบบจักรกลเกษตร
- เพิ่มหน้าจอกำหนดผู้อนุมัติขอใช้บริการจักรกล
- เพิ่มหน้าจออนุมัติขอใช้บริการจักรกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ปรับแก้ไขข้อกำหนดระบบ
- ปรับแก้ไขเพิ่มรายละเอียดข้อมูลแปลง ให้สามารถเลือกข้อมูลลูกไร่ได้
ระบบแผนที่
- ปรับแก้ไขหน้าจอ แสดงข้อมูลที่ตั้งแปลง โดยเพิ่มเงื่อนไขค้นหาไร่บริษัท
- ปรับแก้ไขแยกหน้าจอ รายละเอียดการแสดงแผนที่ ที่ตั้งแปลง รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
30/04/2561 - Update สถานะการดำเนินงาน
ระบบซ่อมบำรุง ดำเนินการปรับแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว และเพิ่มความสามารถใหม่ในการอนุมัติซ่อม
- เพิ่มหน้าจอกำหนดผู้อนุมัติซ่อม
- เพิ่มหน้าจอในการอนุมัติซ่อม
- เพิ่มความสามารถใหม่ แผนซ่อมบำรุง (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
- เพิ่มความสามารถใหม่ เชื่อมต่อระบบสต๊อกอะไหล่ (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
- เพิ่มความสามารถใหม่ ในการสร้างกลุ่มงานซ่อมบำรุง เช่น กลุ่มรถยนต์, จักรกล, อุปกรณ์ เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานระบบซ่อมบำรุง
- ปรับแก้ไขหน้าจอรายการแจ้งซ่อม
- ปรับแก้ไขหน้าจอกลุ่มปัญหา

ระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกลเกษตร
- ปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์ เพื่อรองรับระบบซ่อมบำรุง และระบบงานใหม่
- เพิ่ม Tab ประวัติซ่อมบำรุง
- เพิ่ม Tab ประวัติการยืม-คืน
- เพิ่ม Tab นำเข้ารูปภาพ/เอกสารประกอบ
- ปรับแก้ไขหน้าจอนำเข้ารูปภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์
- ปรับเพิ่มรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล เพื่อรองรับระบบงานใหม่ และความสามารถใหม่ของระบบงาน
- ปรับแก้ไขการแสดง Popup โปรแกรมในระบบใหม่
  * Popup ข้อมูลพนักที่ดูแล
  * Popup ข้อมูลพนักขับรถ
- ปรับเพิ่มพิกัด สถานที่ตั้ง หรือที่จัดเก็บ และปุ่มในการแสดงบนแผนที่
- ปรับเพิ่ม Checkbox สำหรับ Update ข้อมูลอัตโนมัติระบบติดตามยานพาหนะ
- ปรับเพิ่มหน้าจอแสดงแผนที่ ที่ตั้งอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล เป็นต้น
- ปรับเพิ่มหน้าจอรายการรถยนต์ครบกำหนดต่อภาษี (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)

ระบบสต๊อกอะไหล่ (พัฒนาระบบใหม่)
- หน้าจอกำหนดผู้อนุมัติเบิกอะไหล่
- หน้าจออนุมัติเบิกอะไร (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
- หน้าจอบันทึกรับเข้าอะไหล่ (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
- หน้าจอบันทึกการปรับปรุงยอดอะไหล่คงเหลือ (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
- กระบวนการเชื่อมต่อระบบซ่อมบำรุง (อยู่ระหว่างออกแบบระบบ)
21/04/2561 ระบบสถานีบริการน้ำมัน ระบบใหม่/ปรับแก้ไขระบบงานเดิม
แจ้งข่าวการดำเนินงานพัฒนาระบบใหม่ (อยู่ระหว่างพัฒนา)
ระบบสถานีบริการน้ำมัน
- Tab รายละเอียดสถานีบริการ
- Tab ผู้ประกอบการ/ที่ตั้ง
- Tab บริการ/ร้านค้าในเครือ [ชนิดน้ำมัน, ประเภทร้านค้า/บริการ, ประเภทสถานี]
- Tab หัวจ่าย/ตู้จ่าย/ถังน้ำมัน
- Tab ราคา/ค่าขนส่ง
- Tab ป้าย/Logo
- Tab Facilities
- Tab Upload File [รูปภาพ/เอกสาร/แบบแปลน]
- Tab EDC
- Tab POS
- แสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่
- เปลี่ยนผู้ประกอบการ
แผนที่
- เส้นทางไปที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน
- แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน/ร้านค้าในเครือ/คู่แข่ง
ส่งออกข้อมูลการขาย [Excel]
- ข้อมูลยอดขาย Sale
- ข้อมูลยอดขาย Metered
- ข้อมูลยอดขาย Tank
09/04/2561 - ปรับแก้ไขระบบ และเพิ่มความสามารถระบบ
แจ้งข่าวการดำเนินงาน
เพิ่มแนวทางการพัฒนาระบบใหม่ ระบบสต๊อกอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักร์/อุปกรณ์
ระบบซ่อมบำรุง
- ปรับแก้ไขหน้าจอบันทึกแจ้งซ่อม
- ปรับแก้ไขหน้าจอรายการแจ้งซ่อม
- ปรับแก้ไขบันทึกแจ้งดำเนินการซ่อม
- ปรับแก้ไข PopUp การทำงานในระบบใหม่ทั้งหมด
- ปรับแก้ไขหน้าจอเพื่อรองรับการทำงานบน Mobile และ Tablet
- ปรับแก้ไขหน้าจอข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
- ปรับแก้ไขหน้าจอข้อมูลกลุ่มปัญหา
- เพิ่มความสารถในการเชื่อมต่อระบบสต๊อกอะไหล่ [อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา]
- เพิ่มความสารถในการ Upload รูปภาพในการซ่อม/เอกสารการซ่อม [อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา]
- เพิ่มหน้าจอประวัติการซ่อมบำรุง
- เพิ่มหน้าจอกำหนดซ่อมบำรุงตามประเภทรถยนต์/เครื่องจักร/อุปกรณ์
- เพิ่มการประมวลผลรถยนต์/เครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ถึงรอบการซ่อมบำรุง

ข้อมูลระบบ
- แก้ไขหน้าจอใหม่ และเพิ่มความสามารถระบบ ข้อมูลพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง ดังนี้
* ข้อมูลการจ้างงาน [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* ข้อมูลบัญชีธนาคาร [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* Upload ข้อมูลเอกสารและรูปภาพ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* แสดงแผนที่ ที่อยู่ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]

- แก้ไขหน้าจอใหม่ และเพิ่มความสามารถระบบ ข้อมูลผู้ขายสินค้า/ผู้รับเหมา/Partner/ผู้ประกอบการ/เจ้าของอาคารสถานที่ ดังนี้
* ข้อมูลบุคคลติดต่อ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* ข้อมูลบัญชีธนาคาร [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* Upload ข้อมูลเอกสารและรูปภาพ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* แสดงแผนที่ ที่อยู่ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]

- แก้ไขหน้าจอใหม่ และเพิ่มความสามารถระบบ ข้อมูลลูกค้า ดังนี้
* ข้อมูลรายละเอียด [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* ข้อมูลบุคคลติดต่อ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* ข้อมูลบัญชีธนาคาร [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* Upload ข้อมูลเอกสารและรูปภาพ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]
* แสดงแผนที่ ที่อยู่ [อยู่ระหว่างการพัฒนา]

23/03/2561 - ความก้าวหน้าในการปรับแก้ไขหน้าจอ เปลี่ยนรูปแบบเข้ารหัสระบบ ปรับแก้ไข Bug เปลี่ยนรูปแบบ PopUp ข้อมูลพนักงาน
ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วดังนี้
ระบบจุดขนถ่าย
- หน้าจอกำหนดสถานี/จุดขนถ่าย
- หน้าจอกำหนดสถานี/จุดขนถ่าย กับโควต้ากลาง
- หน้าจอกำหนดสถานีขนถ่าย/จุดขนถ่าย กับผู้ใช้งานระบบ
- หน้าจอข้อมูลประเภทการยกอ้อย
ระบบลาน
- หน้าจอกำหนดลานจอดรถ
- หน้าจอกำหนดแถวจอดรถ
- หน้าจอกำหนดสถานีป้อมแจ้งคิว/สถานีอื่นๆ
- หน้าจอกำหนดจุดตรวจสิ่งปนเปื้อน
- หน้าจอข้อมูลประเภทอ้อยตรวจสอบ
- หน้าจอข้อมูลประเภทอ้อย [โรงงาน+สอน]
- หน้าจอข้อมูลสถานะดั๊มพ์
ระบบอ้อยทางไกล
- หน้าจอกำหนดจุดประทับ/จุดเช็คพอยต์ กับผู้ใช้งานระบบ
- หน้าจอกำหนดจุดประทับ/จุดเช็คพอยต์
ระบบคิว
- หน้าจอกำหนดรอบการส่งอ้อย
- หน้าจอกำหนดรอบการแจ้งคิว
- หน้าจอข้อมูลกลุ่มคิวรถ
- หน้าจอข้อมูลประเภทคิวหลัก
- หน้าจอข้อมูลประเภทคิวย่อย
- หน้าจอข้อมูลกลุ่มคิว
- หน้าจอข้อมูลการตัดอ้อย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
- หน้าจอข้อมูลคำนำหน้าชื่อ
- หน้าจอข้อมูลภาค
- หน้าจอข้อมูลจังหวัด
- หน้าจอข้อมูลอำเภอ
- หน้าจอข้อมูลตำบล
- หน้าจอข้อมูลหมู่บ้าน
- หน้าจอข้อมูลธนาคาร
- หน้าจอข้อมูลธนาคารสาขา
- หน้าจอข้อมูลเอกสารประกอบ
- หน้าจอข้อมูลเอกสารประกอบแต่ละระบบ
ข้อมูลภายในองค์กร
- หน้าจอข้อมูลปีการผลิต
- หน้าจอข้อมูลการคิดเงินค่าอ้อยประจำปีการผลิต
- หน้าจอข้อมูลบริษัท
- หน้าจอข้อมูลบริษัทสาขา
- หน้าจอข้อมูลสมาคม
- หน้าจอข้อมูลฝ่าย
- หน้าจอข้อมูลแผนก
- หน้าจอข้อมูลตำแหน่ง
- หน้าจอข้อมูลโซน
- หน้าจอข้อมูลเขตส่งเสริมหลัก
- หน้าจอเป้าหมายการส่งอ้อย เขตส่งเสริมหลัก
- หน้าจอข้อมูลเขตส่งเสริมย่อย
- หน้าจอเป้าหมายการส่งอ้อย เขตส่งเสริมย่อย
- หน้าจอข้อมูลภาคบริษัท
- หน้าจอข้อมูลภาคบริษัท กับจังหวัด
- หน้าจอกำหนดเจ้าหน้าที่ กับจังหวัด [Sale Area]
- หน้าจอข้อมูลรหัสเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
- หน้าจอข้อมูลเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- หน้าจอข้อมูลโรค
- หน้าจอข้อมูลแมลง
- หน้าจอข้อมูลสภาพพื้นดิน
- หน้าจอข้อมูลลักษณะเนื้อดิน
- หน้าจอข้อมูลแหล่งน้ำ
- หน้าจอข้อมูลสถานีน้ำฝน
- หน้าจอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่
ระบบหลักทรัพย์
- หน้าจอข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์
- หน้าจอข้อมูลกลุ่มประเภทหลักทรัพย์
- หน้าจอข้อมูลประเภทหลักทรัพย์
- หน้าจอข้อมูลประเภทอาคาร สถานที่
- หน้าจอข้อมูลประเภทของโครงสร้าง
- หน้าจอข้อมูลประเภทที่ดิน
- หน้าจอข้อมูลทำเลที่ดิน
- หน้าจอข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดิน
- หน้าจอข้อมูลการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน
- หน้าจอข้อมูลประเภทรถยนต์
15/03/2561 - ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนรูปแบบการเข้ารหัสใหม่
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขโครงสร้าง และเปลี่ยนรูปแบบเข้ารหัสระบบรักษาความปลอดภัยใหม่

15/03/2561 - แก้โปรแกรม
ปรับแก้ไขระบบปรับราคาน้ำมัน
- เพิ่มการ Upload รูปภาพ Banner
- ลบรูปภาพ Banner
- เพิ่มการ Upload รูปภาพ Banner

ปรับแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัย
- เปลี่ยนรูปแบบการเข้ารหัสใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบ Pop Up ใหม่
- ปรับแก้ไขกระบวนการการบันทึกข้อมูลราคาน้ำมันใหม่

25/01/2561 - ปรับปรุงโปรแกรม(Bug,เพิ่มความสามารถระบบ)
- พัฒนาใหม่ ตามแผนพัฒนาปี 2561
แก้ไขโปรแกรม(Bug,เพิ่มรายละเอียด)
- กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย
- ปีการผลิต
- จัดการผู้เข้าใช้งานระบบ [Monitor User]

พัฒนาใหม่ตามแผนปี 2561
- ระบบงานทะเบียน พนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง อยู่ระหว่างพัฒนา
  (ดูหน้าจอที่ได้ที่ Tab หน้าจอระบบใหม่ กำหนดพัฒนาระบบแล้วเสร็จ: 01/03/2561)

- ระบบสถานีบริการ (ดูหน้าจอที่ได้ที่ Tab หน้าจอระบบใหม่ กำหนดพัฒนาระบบแล้วเสร็จ: 01/06/2561)

- ระบบ USSD (ดูหน้าจอที่ได้ที่ Tab หน้าจอระบบใหม่ 25/01/2561)

Web Serivce [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย

15/01/2561 - แก้ไขโปรแกรม(Bug,เพิ่มรายละเอียด)
- พัฒนา Web Service ใหม่
- แจ้งสถานะการพัฒนาระบบบัตรสมาชิก/ชาวไร่
ปรับแก้ไขโปรแกรมระบบข้อมูลมาตราฐานกลาง
- ประเภทงานหลัก
- ประเภทงานย่อย

Web Serivce [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- ประเภทงานหลัก
- ประเภทงานย่อย

ระบบบัตรสมาชิก/ชาวไร่ [ พัฒนาใหม่ แล้วเสร็จ ]
- กรรมสิทธิ์บัตร(ผู้ออกบัตร)
- กลุ่มบัตรสมาชิก
- ประเภทบัตรสมาชิก
- นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกใหม่
- ลงทะเบียนเปิดใช้บัตรสมาชิก

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ [CRM Call Center] [ พัฒนาใหม่ แล้วเสร็จ ]
- บันทึกข้อมูลร้องเรียน/สมัครสมาชิก (ดูหน้าจอที่ได้ที่ Tab ระบบใหม่ 14/01/2561)

10/01/2561 - ปรับปรุงโปรแกรม(Bug,เพิ่มรายละเอียด)
- พัฒนาใหม่
โปรแกรม
- ประเภทหนี้
- popup รหัสบัญชี
- งวดการจ่ายเงิน
- บันทึกเช็คเข้าระบบ
- ประวัติการทำรายการ (ดูหน้าจอที่ได้ที่ Tab ระบบใหม ่ 10/01/2561)

Web Serivce [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- ประเภทหนี้

09/01/2561 - ปรับปรุงโปรแกรม(Bug,เพิ่มรายละเอียด)
- พัฒนาใหม่
โปรแกรม
- กำหนดอัตราดอกเบี้ยขายลดเช็ค
- หมวดบัญชี
- รหัสบัญชี
- ประเภทการจ่ายเงิน

Web Serivce [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- หมวดบัญชี
- รหัสบัญชี
- ประเภทการจ่ายเงิน

07/01/2561 แจ้งการ Update Web Site (Tab ระบบใหม่)
แสดงหน้าจอบางส่วนบนระบบใหม่
- Web Application ระบบสมาชิก
- Web Application ระบบลูกค้าสัมพันธ์ [CRM Call Center]

04/01/2561 - ข้อมูลพื้นฐานระบบ  พัฒนาใหม่
- Web Service  พัฒนาใหม่
รายละเอีดยโปรแกรมที่พัฒนา
- รูปแบบตู้จ่าย
- ประเภทป้าย Higthway Sign
- ชื่อป้ายบน Highway Sign
- ชื่อป้ายในสถานีบริการ
- ประเภท Canopy
- ประเภทห้องน้ำ
- ประเภทอุปกรณ์
- ประเภทถังน้ำมัน
- ประเภทปั้มน้ำมัน
- รูปแบบสถานีบริการ
- ยี่ห้อตู้จ่าย
- ประเภทตู้จ่าย
- ชนิดตู้จ่าย

ข้อมูลพื้นฐานระบบ [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- รูปแบบตู้จ่าย
- ประเภทป้าย Higthway Sign
- ชื่อป้ายบน Highway Sign
- ชื่อป้ายในสถานีบริการ
- ประเภท Canopy
- ประเภทห้องน้ำ
- ประเภทอุปกรณ์
- ประเภทถังน้ำมัน
- ประเภทปั้มน้ำมัน
- รูปแบบสถานีบริการ
- ยี่ห้อตู้จ่าย
- ประเภทตู้จ่าย
- ชนิดตู้จ่าย

25/12/2560 Web Service  พัฒนาใหม่
ข้อมูลพื้นฐานระบบ [Drowdown List Format XML และ JSON ]
- สถานะการใช้งาน
- ประเภทคำนำหน้าชื่อ
- คำนำหน้าชื่อ
- จังหวัด
- อำเภอ
- ตำบล
- หมู่บ้าน
- ประเภทบัตรสมาชิก
- ประเภทบัตรประจำตัวประชาชน
- มูลนิธิ
- ประเภทร้องเรียน
- ชนิดน้ำมัน
- ร้านค้าในเครือ
- ประเภทของสถานีบริการ
- ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน
- ทำเลที่ดิน
- ประเภทที่ดิน
- กลุ่มประเภทหลักทรัพย์
- กลุ่มหลักทรัพย์
- ประเภทหลักทรัพย์

23/12/2560 ระบบ USSD พัฒนาใหม่
ระบบ USSD
- นำเข้าหมายเลข USSD จากผู้ร่วมรายการ/Partner
- ส่งออกหมายเลข USSD ให้ผู้ร่วมรายการ/Partner
- ออกหมายเลข USSD ตามเงื่อนไขทำรายการ สินค้า/บริการ/กิจกรรม
- กำหนดเงื่อนไขการทำรายการ USSD แต่ละหมายเลข แล้วโทรออก
- ข้อมูล USSD
- ข้อมูลประวัติการใช้ USSD

20/12/2560 ระบบสถานีบริการ/ร้านค้า พัฒนาใหม่
รายละเอีดยงานที่พัฒนา
- ข้อมูลสถานีบริการ/ร้านค้า
- แสดงที่ตั้งสถานีบริการ/ร้านค้า บนแผนที่ Google Map

18/12/2560 ระบบแผนที่ พัฒนาใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการแสดง
ข้อมูลที่ตั้งคู่แข่งบนแผนที่ Google Map
เพื่อบริหารจัดการ สถานีบริการ/ร้านค้า/ลานรับซื้อ/ ที่ตั้งอื่นๆ (วิเคราะห์คู่แข่ง)
ระบบแผนที่
- ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้ง (คู่แข่ง)
- แสดงแผนที่ตามเงื่อนไข
15/12/2560 ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ ปรับแก้ไข
ระบบบัตรสมาชิก/ชาวไร่ พัฒนาใหม่
ระบบสมาชิก พัฒนาใหม่  
ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ (ปรับแก้ไข)
- พัฒนาในส่วนของการพิมพ์บัตรชาวไร่ใหม่ [RFID, บาร์โค๊ด, แถบแม่เหล็ก]
- ปรับแก้ไขการนำเขารูปภาพชาวไร่
- ปรับเพิ่มรายละเอียดพิกัดที่อยู่ชาวไร่
- ปรับเพิ่มรายละเอียดพิกัดที่ภรรยา
- ปรับเพิ่มการแสดงที่ตั้ง ที่อยู่ชาวไร่ บนแผนที่ Google Map
- ปรับเพิ่มการแสดงที่ตั้ง ที่อยู่ภรรยา บนแผนที่ Google Map
- ปรับแก้ไขนำเข้าข้อมูลพิกัดที่อยู่ [DBF ไฟล์]
- แก้ไข Bug โปรแกรมในการแสดงพิกัดที่อยู่ชาวไร่ และภรรยา
- ปรับแก้ไขโครงสร้าง พิกัดที่อยู่ใหม่
- ปรับแก้ไขโครงสร้าง เพื่อรองรับระบบบัตรสมาชิก/บัตรชาวไร่
- พัฒนาใหม่ Web Service ข้อมูลชาวไร่ [SOAP, JSON] (อยู่ระหว่างพัฒนาใหม่)

ระบบบัตรสมาชิก/ชาวไร่  (อยู่ระหว่างพัฒนาใหม่)
- กรรมสิทธิ์บัตร(ผู้ออกบัตร)
- กลุ่มบัตรสมาชิก
- ประเภทบัตรสมาชิก
- นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกใหม่
- ลงทะเบียนเปิดใช้บัตรสมาชิก

ระบบสมาชิก (อยู่ระหว่างพัฒนาใหม่)
- สมัครสมาชิก
- ออกบัตรใหม่/ออกบัตรทดแทน/เพิ่มคะแนน/ลดคะแนน/เพิ่มวงเงิน/ลดวงเงิน
- พิมพ์ที่อยู่ในการจัดส่งบัตร
- นำเข้าข้อมูลหมายเลขบัตรสมาชิกระงับการใช้งาน
- เปลี่ยนสถานะบัตรสมาชิก
- Web Service ข้อมูลสมาชิก [SOAP, JSON]

12/12/2560 ข้อมูลพื้นฐานระบบ พัฒนาใหม่/ปรับแก้ไข
รายละเอีดยงานที่พัฒนา
- กลุ่มธุรกิจ
- ยี่ห้อ
- ภาคบริษัท
- ภาคบริษัท กับจังหวัด
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กับจังหวัด [Sale Area]
- ผู้ขายสินค้า/ผู้รับเหมา/Partner/ผู้ประกอบการ/เจ้าของอาคารสถานที่
- คลังสินค้า (ปรับแก้ไข)
- กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย (ปรับแก้ไข)
- ลูกค้า (ปรับแก้ไข)

07/12/2560 ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน [CRM Call Center]  Update สถานะการพัฒนาระบบ
รายละเอีดยงานที่พัฒนา
- ประเภทร้องเรียน1
- ประเภทร้องเรียน2
- ประเภทร้องเรียน3
- กลุ่มร้องเรียน
- เรื่องร้องเรียนจากช่องทาง
- สถานะการติดตามงาน [ภายใน Call Center]
- สถานะการติดตามงาน [สมาชิก/สถานีบริการ/ชาวไร่]
- นำเข้าข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่าน Excel File
- ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน [Admin]
- ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน [ตามสิทธิที่ได้รับ]
- กำหนดเจ้าหน้าที่ ติดตามเรื่องร้องเรียน
- บันทึกเรื่องร้องเรียน

05/11/2560 ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน [CRM Call Center]  พัฒนาใหม่ - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน [CRM Call Center]
  วัตถุประสงค์เพื่อใช้ติดตามเรื่องร้องเรียนชาวไร่ และสมาชิก และอื่นๆ

08/10/2560 ระบบงานอาคารสถานที่  พัฒนาใหม่ - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่
- ปรับเพิ่มระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ เพื่อรองรับระบบงานอาคารสถานที่

01/10/2560 ระบบชั่งสินค้า [ Smile Weight ]  พัฒนาใหม่ - ระบบชั่งสินค้า

24/09/2560 แก้ไขระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS  แก้ไข - ปรับแก้ไขหน้าจอแสดงรายการแปลงรอยืนยันเข้าระบบ
- ปรับเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหา หน้าจอแสดงรายการแปลงรอยืนยันเข้าระบบ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ กำหนดสิทธิ Tab ในการแสดง และยกเลิกวิธีการเปิด New Page ใหม่
- ปรับเพิ่มการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ และระบบความปลอดภัยในเข้าการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
- ปรับเพิ่มรายละเอียดในการส่งออกข้อมูล
- ปรับแก้ไขหน้าจอให้รองรับหน้าจอการทำงาน Responsive Web Design
- ปรับแก้ไข Bug หน้าจอการทำงานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขการเข้ารหัสในการใช้งานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขบันทึกประวัติการทำรายการ
- ปรับเพิ่มรายละเอียดในการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ Google Map และดูรายละเอียดแปลงใกล้เคียงในรัศมี
- ปรับแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับโปรแกรมที่ปรับแก้ไข

17/09/2560 โปรแกรมแสดงแผนที่ ที่ตั้งแปลง  ใหม่ - พัฒนาใหม่ แสดงแผนที่ ที่ตั้งแปลงบนแผนที่ Google Map โดยสามารถค้นหาแปลงตามเงื่อนไข
   และแสดงแสดงรายละเอียดแปลงได้

05/09/2560 แก้ไขโปรแกรมกำหนดสถานี/จุดขนถ่าย - ปรับแก้ไขหน้าจอให้รองรับหน้าจอการทำงาน Responsive Web Design
- ปรับแก้ไข Bug หน้าจอการทำงานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขการเข้ารหัสในการใช้งานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขบันทึกประวัติการทำรายการ

05/09/2560 Web Service กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย  ใหม่ - พัฒนาใหม่ Web Service กำหนดสถานี/จุดขนถ่าย

02/09/2560 แก้ไขระบบหลักทรัพย์
ปรับหน้าจอใหม่ และกระบวนการทำงานโปรแกรมใหม่
รายละเอีดยงานที่ปรับแก้ไข
- ปรับแก้ไขหน้าจอให้รองรับหน้าจอการทำงาน Responsive Web Design
- ปรับแก้ไข Bug หน้าจอการทำงานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขการเข้ารหัสในการใช้งานโปรแกรม
- ปรับแก้ไขบันทึกประวัติการทำรายการ
- ปรับแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับโปรแกรมที่ปรับแก้ไข
- ปรับเพิ่มรายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์
- ปรับเพิ่มโปรแกรมข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
- ปรับเพิ่มโปรแกรมข้อมูลการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน

หน้าจอโปรแกรมที่ปรับแก้ไข
- ข้อมูลที่ดิน โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3
- ข้อมูลที่ดิน ภบท.5, ภบท.6, ใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์
- ข้อมูลที่ดิน สปก.4-01, สปก.4-98, สปก./สร 5ก, ใบรับคำร้อง ส.ป.ก.
- ข้อมูลหลักทรัพย์รถยนต์ /จักรกลเกษตร์
- ข้อมูลหลักทรัพย์ ประเภทอื่นๆ
- บันทึกรายการยืมหลักทรัพย์
- บันทึกรายการคืนหลักทรัพย์
- บันทึกรายการไถ่ถอนหลักทรัพย์
- แสดงข้อมูลหลักทรัพย์
- ประมวลผลมูลค่าหลักทรัพย์ของชาวไร่
- ส่งออกข้อมูลหลักทรัพย์ [Excel]