ผลิตภัณฑ์ [SIMS Web Application]

ลูกค้าสามารถแจ้งขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด ขอเพิ่มเติม หรือพัฒนาเพิ่มใหม่ ได้ตามความต้องการของลูกค้า


ระบบงานต่างๆ
1. ระบบรักษาความปลอดภัย [ SEC ] 14/11/2563 2. ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ [ REG] 23/01/2564 3. ระบบทะเบียนสมาชิก [MEM]
4. ระบบทะเบียนลูกไร่บริษัท 14/11/2563 5. ระบบทะเบียนพนักงาน คนขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง 14/11/2563 6. ระบบพื้นที่แปลง [ GIS ] 14/11/2563
7. ระบบบ่อน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำชลประทาน [GIS] 14/11/2563 8. ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน [ RAN ] 20/12/2563 9. ระบบกิจกรรมแปลงอ้อย [GIS] 14/11/2563
10. ระบบการจ่ายเงินส่งเสริม 14/11/2563 11. ระบบการขายพันธุ์อ้อย 14/11/2563 12. ระบบนโยบายส่งเสริม และจัดเกรดชาวไร่ 14/11/2563
13. ระบบการให้บริการจักรกลเกษตร 14/11/2563 14. ระบบสต๊อกปุ๋ย-ยา/สารเคมี 14/11/2563 15. ระบบวงเงิน 14/11/2563
16. ระบบคิว 17. ระบบลาน 14/11/2563 18. ระบบประมวลผลและการจ่ายเงินค่าอ้อย
19. ระบบหนี้สิน 14/11/2563 20. ระบบเงินรางวัล 14/11/2563 21. ระบบค้ำประกัน 20/12/2563
22. ระบบหลักทรัพย์ 20/12/2563 23. ระบบงานอาคาร และสถานที่ (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบใหม่) 24. ระบบสถานีบริการและร้านค้าในเครือ (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบใหม่)
25. ระบบน้ำมัน 14/11/2563 26. ระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล 14/11/2563 27. ระบบซ่อมบำรุง
28. ระบบจุดขนถ่าย 14/11/2563 29. ระบบอ้อยทางไกลจุดเช็คพอยต์ 14/11/2563 30. ระบบห้องชั่งน้ำตาล 14/11/2563
31. ระบบขนส่ง 32. ระบบสต๊อกอะไหล่อุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล 33. ระบบงานขายสินค้า [ชาวไร่] 14/11/2563
34. ระบบเช็ค 14/11/2563 35. ระบบสต็อกน้ำตาล 36. ระบบไร่บริษัท 14/11/2563
37. ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน 14/11/2563 38. ระบบบัตรสมาชิก/บัตรชาวไร 39. ระบบโปรโมชั่น (แผนพัฒนาระบบ)
40. ระบบ USSD (แผนพัฒนาระบบ) 41. ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ำตาล (แผนพัฒนาระบบ) 42. ระบบขายลดเช็ค (แผนพัฒนาระบบ)
43. ระบบคำนวนอัตราดอกเบี้ย 14/11/2563 44. ระบบวีแนส 45. ระบบติดตามยานพาหนะ (แผนพัฒนาระบบ)
46. ระบบจัดซื้อ (แผนพัฒนาระบบ) 47. ระบบงานโครงการ/งบประมาณ (แผนพัฒนาระบบ) 48. ระบบชั่งน้ำหนัก [Smile Weight] (แผนพัฒนาระบบ)
1. ระบบรักษาความปลอดภัย [ SEC ]

      ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบเพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้
โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การทำรายการผู้ใช้ได้จนถึงระดับฟังก์ชั่นงานโปรแกรม (เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,ค้นหา/แสดง) เป็นระบบที่ใช้สำหรับตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ตรวจสอบประวัติการทำรายการในระบบ เก็บประวัติ Event Log และ Error Log
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบรักษาความปลอดภัย
2. ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ [ REG ]

      ระบบทะเบียนชาวไร่ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลชาวไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ชาวไร่, ข้อมูลคู่สมรส, ข้อมูลการทำสัญญา และอื่นๆ โดยแบ่งระบบเป็น 3 รูปแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
S โปรแกรมทะเบียนชาวไร่ขนาดเล็ก ไม่เน้นเรื่องข้อมูลชาวไร่ ทำงานร่วมกับ Mobile ในการทำกิจกรรมแปลง หรืองานอื่นๆ ข้อมูลชาวไร่ใช้เพื่อบันทึกเป็นค่าตั้งต้นให้ระบบเท่านั้น เช่นระบบกิจกรรม ข้อมูลแปลง ข้อมูลหลักทรัพย์ เป็นต้น
M รายละเอียดการเก็บข้อมูลชาวไร่จะมากขึ้น เหมาะกับธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำตาล ไม่มีการเก็บประวัติชาวไร่ ข้อมูลการทำการสัญญา, Log การทำรายการ และกรณีไม่ซื้อระบบ Mobile ส่วนการเชื่อมต่อ Mobile จะปิดใช้งานออก เพื่อให้ราคามีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
L เป็นระบบทะเบียนชาวไร่ขนาดใหญ่เหมาะกับธุรกิจน้ำตาล หรือธุรกิจที่มีการจ่ายเงินส่งเสริม ที่ต้องการเก็บประวัติสัญญาชาวไร่ ประวัติการจ่ายเงิน การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขชาวไร่ และอื่นๆ รองรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า มีหน้าจอการจัดการเงื่อนไข มีการ เก็บ Log ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลชาวไร่
O เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า จะซื้อ หรือ ไม่ซื้อโปรแกรมก็ได้ขึ้นกับความต้องการนำไปใช้งาน

ปรับปรุ่งล่าสุด: 23/01/2564   Download Feature List : ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่     ระบบทะเบียนประวัติชาวไร่ [SIMS9.0 อยู่ระหว่างพัฒนาใหม่]
3. ระบบทะเบียนสมาชิก

      ระบบทะเบียนสมาชิก เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่, ข้อมูลบัตรสมาชิก, เอกสารประกอบ, ประวัติออกบัตรทดแทน, ประวัติแลกของรางวัล, ประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, ประวัติการร่วมกิจกรรม, ประวัติทำแบบสอบถาม ,ประวัติการแก้ไขข้อมูล
ปรับปรุ่งล่าสุด: -   Download Feature List :
4. ระบบทะเบียนลูกไร่บริษัท

      ระบบทะเบียนลูกไร่บริษัท เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติลูกไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่, ข้อมูลธนาคาร, เอกสารประกอบ โดยใช้งานร่วมกับระบบไร่บริษัท หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการติดตามงาน ต้นทุนในการทำไร่ คิดค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบทะเบียนลูกไร่บริษัท
5. ระบบทะเบียนพนักงาน คนขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง

      ระบบทะเบียนพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่, ข้อมูลธนาคาร, ข้อมูลสัญญาจ้างงาน, ข้อมูลประกันสังคม, ข้อมูลใบขับขี่, เอกสารประกอบ/รูปภาพ โดยใช้งานร่วมกับระบบงานต่างๆ เช่น ระบบไร่บริษัท เป็นต้น
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบทะเบียนพนักงานขับรถ/คนงาน/ลูกจ้าง/สัญญาจ้าง
6. ระบบพื้นที่แปลง [ GIS ]

       ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลแปลงปลูกพืช โดยสามารถนำเข้าข้อมูลพิกัด GPS เพื่อใช้ในการขึ้นรูปแปลงในการแสดงภาพแปลง คำนวนพื้นที่ และแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ระบบรองรับการแสดงผลแผนภาพทั้งแบบ Google Map และแบบ Shp File สามารถส่งออกข้อมูลพิกัดในรูปแบบ MID File, SHP File, KML File ได้ เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมสำเร็จรูปได้

ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
7. ระบบบ่อน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำชลประทาน [ GIS ]

      ระบบบ่อน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำชลประทาน เป็นระบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบ่อน้ำ สระน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล สนับสนุนในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ และประเมินความต้องการใช้น้ำในการปลูกพืช และอื่นๆ

ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบบ่อน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำชลประทาน
8. ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน [ RAN ]

      ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน เป็นระบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลปริมาณฝนตกประจำวันตามสถานีน้ำฝน/จุดตรวจรับน้ำฝนประจำเขตส่งเสริม เพื่อใช้เป็นข้อมูล สนับสนุนในการบริหารจัดการ ประเมินผลผลิตทางการเกษตร ประเมินปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่แปลงที่อยู่ในบริเวณครอบคลุมพื้นที่ของสถานีน้ำฝน/จุดตรวจรับน้ำฝน แสดงพื้นที่แปลงและบริเวณครอบคุมสถานีรูปแบบแผนที่ ปริมาณฝนตกในรูปแบบกราฟ

ปรับปรุ่งล่าสุด: 20/12/2563   Download Feature List : ระบบสถานีน้ำฝนและปริมาณน้ำฝน
 9. ระบบกิจกรรมแปลงอ้อย

       ระบบการทำกิจกรรมแปลง เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกการทำกิจกรรมภายในแปลงตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงการตัดอ้อยส่งโรงงาน และเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตาม การเจริญเติมโตของพืช และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการออกพื้นที่สำรวจแปลง
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบกิจกรรมแปลงอ้อย
 10. ระบบการจ่ายเงินส่งเสริม

      ระบบการจ่ายเงินส่งเสริม เป็นระบบที่ใช้บันทึก การจ่ายเงินส่งเสริมให้ชาวไร่ โดยสามารถแยกประเภทการการจ่ายเงิน ระบุแปลงที่จ่ายเงิน การจ่ายเงินส่งเสริมตามกิจกรรมแปลง
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบการจ่ายเงินส่งเสริม
 11. ระบบการขายพันธุ์อ้อย

      ระบบการขายพันธุ์อ้อย เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกการขอรับส่งเสริมพันธุ์อ้อยของชาวไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จองพันธุ์อ้อย, ขายพันธุ์อ้อย, เพิ่มหนี้กรณีชาวไร่ขอรับส่งเสริม
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบการขายพันธุ์อ้อย
 12. ระบบนโยบายส่งเสริม และจัดเกรดชาวไร่

      ระบบนโยบายส่งเสริม และจัดเกรดชาวไร่ เป็นระบบที่สร้างเงื่อนไขการจัดเกรดให้กับชาวไร่ โดยมีผลในเรื่องวงเงิน และการขอรับส่งเสริมชาวไร่
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบนโยบายส่งเสริม และจัดเกรดชาวไร
 13. ระบบการให้บริการจักรกลเกษตร

      ระบบการให้บริการจักรกลเกษตร เป็นระบบที่ใช้บันทึกการดำเนินงานในการให้บริการจักรกลเกษตรชาวไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ แจ้งคำร้องขอใช้บริการ, จัดทำแผนการทำงาน, บันทึกการปฏิบัติงาาน กรณีชาวไร่ขอรับเป็นส่งเสริมระบบจะทำการเพิ่มหนี้เมื่ออนุมัติทำรายการ
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบการให้บริการจักรกลเกษตร
 14. ระบบสต๊อกปุ๋ย-ยา/สารเคมี

      ระบบสต๊อกปุ๋ย-ยา/สารเคมี เป็นระบบที่ใช้บันทึกการเบิกจ่ายปุ๋ย-ยา ของชาวไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับเข้า,เบิกใช้,ขาย,โอน,ปรับปรุงยอด, กรณีชาวไร่ขอรับเป็นส่งเสริมระบบจะทำการเพิ่มหนี้เมื่ออนุมัติทำรายการ
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List : ระบบสต๊อกปุ๋ย-ยา/สารเคมี
 15. ระบบวงเงิน

      ระบบวงเงิน เป็นระบบเพื่อขอสินเชื่อในการขอรับเงินส่งเสริมกับทางโรงงาน และประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขเพื่อให้วงเงินชาวไร่
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบวงเงิน
 16. ระบบคิว

      ระบบคิว เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคิวการส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 17. ระบบลาน

      ระบบลาน เป็นระบบเพื่อจัดการข้อมูลรถในลานโดยมีกระบวนการตั้งแต่ แจ้งคิว, ชั่งเข้า, เรียกดั๊มพ์, บันทึกลำดับตัวอย่าง CCS, เติมน้ำมัน, ชั่งออก
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบลาน
 18. ระบบประมวลผลและการจ่ายเงินค่าอ้อย

      ระบบประมวลการจ่ายเงินค่าอ้อย เป็นระบบเพื่อใช้ในการประมวลผลในการคิดเงินค่าอ้อย ทั้งโรงงาน และจุดขนถ่าย
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 19. ระบบหนี้สิน

      ระบบหนี้สิน เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหนี้สินชาวไร่ โดยมีกระบวนการเพิ่มหนี้ ลดหนี้ รับชำระเงิน และการอนุมัติคำร้องในการเพิ่มหนี้ ลดหนี้
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบหนี้สิน
 20. ระบบเงินรางวัล

      ระบบเงินรางวัล เป็นระบบเพื่อจัดการคิดเงินรางวัลให้กับชาวไร่ที่ส่งอ้อยเข้าโรงงาน ตามเงื่อนไขที่ทางโรงงานกำหนด และเป็นระบบเงินช่วยเหลือชาวไร่ในการคิดเงินเพิ่มให้กับชาวไร่ตามเกณฑ์ที่ทางโรงงานกำหนด
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบเงินรางวัล
❤  21. ระบบค้ำประกัน

      ระบบค้ำประกัน เป็นระบบเพื่อใช้ค้ำประกันให้บุคคลทั่วไป, ชาวไร่, สมาชิก, อื่นๆ ในการประกอบสัญญาในเรื่องต่างๆ เช่น การขอรับส่งเสริมชาวไร่, การกู้ยืมบุคคลทั่วไป และอื่น เป็นต้น

หมายเหตุ: ซื้อระบบตามลักษณะการนำไปใช้งานตามประเภทธุรกิจ (บุคคลทั่วไป, ชาวไร่, สมาชิก)
ปรับปรุ่งล่าสุด: 20/12/2563   Download Feature List : ระบบค้ำประกัน
 22. ระบบหลักทรัพย์

      ระบบหลักทรัพย์ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์ของชาวไร่ในการนำมาค้ำประกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่าง, รถยนต์/จักรกล, อื่นๆ, กลุ่มชาวไร่ค้ำประกัน
ปรับปรุ่งล่าสุด: 20/12/2563   Download Feature List : ระบบหลักทรัพย์
 23. ระบบงานอาคาร และสถานที่

      ระบบงานอาคาร และสถานที่ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลอาคาร สถานที่ ป้ายโฆษณา เพื่อเก็บประวัติ คำนวนรายได้ ค่าใช้จ่าย
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 24. ระบบสถานีบริการและร้านค้าในเครือ

      ระบบสถานีบริการและร้านค้าในเครือ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลสถานีบริการและร้านค้าในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลสถานีบริการ, ผู้ประกอบการ/ที่ตั้ง, ถังน้ำมัน, ตู้จ่าย, หัวจ่าย, การให้บริการ/ร้านค้า, ป้าย/Logo, เครื่อง EDC, เครื่อง POS, สิ่งอำนวยความสะดวก, รูปภาพ, เอกสารประกอบ/แบบแปลน
ปรับปรุ่งล่าสุด: -   Download Feature List :
 25. ระบบน้ำมัน

      ระบบน้ำมัน เป็นระบบเพื่อใช้บันทึกการเบิกใช้น้ำมันภายในบริษัท และการอนุมัติการขอเบิกใช้น้ำมัน เป็นระบบเพื่อจำหน่ายน้ำมันให้กับชาวไร่ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการเติมน้ำมัน และทำการเพิ่มหนี้ให้ชาวไร่เมื่อทำการอนุมัติ หักเงินค่าน้ำมันจากการส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบน้ำมัน
 26. ระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล

      ระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลประวัติอุปกรณ์ต่างภายในบริษัท การยืมใช้งาน และการนำอุปกรณ์มาคืน ของชาวไร่ การลงทะเบียนความรับผิดชอบผู้ดูแลอุปกรณ์ การตรวจสอบและระบุตำแหน่งพิกัดอุปกรณ์สถานที่จัดเก็บ ประวัติการซ่อมบำรุง กำหนดต่อภาษี
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล
 27. ระบบซ่อมบำรุง

      ระบบซ่อมบำรุง เป็นระบบเพื่อใช้ในการแจ้งซ่อม และบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์,จักรกล, อุปกรณ์ภายในบริษัท สามารถทำงานร่วมกับระบบสต๊อก อะไหล่อุปกรณ์ ในการเบิกใช้ในการซ่อม โดยสามารถแยกประเภทการซ่อมเอง หรือส่งซ่อมภายนอกได้
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 28. ระบบจุดขนถ่าย

      ระบบจุดขนถ่าย เป็นระบบเพื่อใช้ในการรับซื้ออ้อยที่จุดขนถ่ายโดยมีระบบชั่งน้ำหนักในการรับซื้ออ้อยตามจุดต่างๆ โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทการรับซื้อได้ เงินสด หรือลงโควต้าชาวไร่ ทำการเชื่อมโยงข้อมูลในการประมวลผลการจ่ายเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบจุดขนถ่าย
 29. ระบบอ้อยทางไกลจุดเช็คพอยต์

      ระบบอ้อยทางไกลจุดเช็คพอยต์ เป็นระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ติดตามรถที่ผ่านจุดประทับ/จุดเช็คพอยต์/อ้อยทางไกล เพื่อช่วยเหลือเงินค่าบรรทุก และใช้ในการตวจสอบการเดินทางผ่านจุดต่างๆ
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบอ้อยทางไกลจุดเช็คพอยต์
 30. ระบบห้องชั่งน้ำตาล

      ระบบห้องชั่งน้ำตาล เป็นระบบเพื่อใช้ขนย้ายน้ำตาลออกจากโรงงาน และเป็นระบบชั่งเพื่อใช้ในการชั่งเข้าและชั่งออกสินค้าทุกประเภทที่นำส่งโรงงาน
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบห้องชั่งน้ำตาล
 31. ระบบขนส่ง

      ระบบระบบขนส่ง เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการรถขนส่ง โดยมีกระบวนสั่งซื้อบริการขนส่งทั่วไป หรือขนส่งอ้อย บันทึกสั่งงาน บันทึกคำร้อง จุดพักเติมน้ำมัน จุดส่งสินค้า บันทึกอุบัติเหตุ โดยทำงานร่วมกับระบบติดตามยานพาหนะ
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 32. ระบบสต๊อกอะไหล่อุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล

      ระบบสต๊อกอะไหล่อุปกรณ์/รถยนต์/จักรกล เป็นระบบที่บริหารจัดการสต๊อกอะไหล่ ทำงานร่วมกับระบบซ่อมบำรุง และระบบทะเบียนประวัติอุปกรณ์
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 33. ระบบงานขายสินค้า [ชาวไร่]

      ระบบงานขายสินค้า [ชาวไร่] เป็นระบบเพื่อใช้ในการขายสินค้าอื่นๆ นอกจากระบบปุ๋ย-ยา/สารเคมี เช่นลวดสลิง, ขี้หม้อกรอง เป็นต้น กรณีชาวไร่ขอรับเป็นส่งเสริมระบบจะทำการเพิ่มหนี้เมื่ออนุมัติทำรายการ
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบงานขายสินค้า [ชาวไร่]
 34. ระบบเช็ค

      ระบบเช็ค เป็นระบบที่มีกระบวนการอนุมัติการจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่าย และการสั่งพิมพ์เช็ค และติดตามสถานะการรับเช็ค
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบเช็ค
 35. ระบบสต็อกน้ำตาล

      ระบบสต็อกน้ำตาล เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกรับเข้า เบิกใช้ จำหน่าย น้ำตาล
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 36. ระบบไร่บริษัท

      ระบบไร่บริษัท เป็นระบบที่ใช้บันทึก รายได้ และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของไร่บริษัท เพื่อให้ทราบกำไร หรือขาดทุนในการดำเนินงานของบริษัท
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบไร่บริษัท
 37. ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน

      ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน เป็นระบบเพื่อใช้ในการรับแจ้งปัญหา และเรื่องร้องเรียน จากสมาชิก หรือชาวไร่ หรือสถานีบริการในการให้บริการ โดยสามารถกำหนดแยกตาม Category ได้ 3 ระดับ สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทะเบียนสมาชิก หรือระบบสถานีบริการ หรือระบบทะเบียนประวัติชาวไร่
ปรับปรุ่งล่าสุด: 03/12/2563   Download Feature List : ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน
 38. ระบบบัตรสมาชิก/บัตรชาวไร

      ระบบบัตรสมาชิก/บัตรชาวไร่ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลบัตรสมาชิก/บัตรชาวไร่เข้าในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการออกบัตรให้กับสมาชิก/ชาวไร่ และจัดส่งบัตรไปตามที่อยู่สมาชิก/ชาวไร่ ระบบมีการแบ่งแยกตามประเภทของบัตร และการสร้างเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามประเภทบัตร
ปรับปรุ่งล่าสุด: -   Download Feature List :
 39. ระบบโปรโมชั่น (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบโปรโมชั่น เป็นระบบในการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสมาชิก หรือชาวไร่ โดยการประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในการให้ของรางวัล แจ้งสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการขาย และการให้บริการ เป็นต้น
ปรับปรุ่งล่าสุด: -   Download Feature List :
 40. ระบบ USSD (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบ USSD เป็นระบบเพื่อใช้ในการกดหมายเลขโทรศัพท์ *???*??*?*???# แล้วโทรออกเพื่อให้บุคคลทั่วไป หรือสมาชิก หรือชาวไร่ ร่วมสนุกในการเล่นเกม ชิงโชค แลกของรางวัล เช็ควงเงิน เช็คคะแนนสะสม เป็นต้น
ปรับปรุ่งล่าสุด: -   Download Feature List :
 41. ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ำตาล (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ำตาล เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกค่าทางเคมี ในการตรวจสอบการผลิตน้ำตาล และออกใบรับรองคุณภาพน้ำตาล
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 42. ระบบขายลดเช็ค (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบขายลดเช็ค เป็นระบบที่ชาวไร่ต้องการขายเช็คคืนให้กับทางโรงงาน กรณีต้องการรับเงินทันที โดยไม่รอให้ถึงกำหนดจ่ายเช็ค โดยระบบจะมีเงื่อนไขให้เลือกทำการ โดยการเพิ่มหนี้ให้กับชาวไร่ หรือ เลือกหักจากยอดเงินในเช็ค
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 43. ระบบคำนวนอัตราดอกเบี้ย

      ระบบคำนวนอัตราดอกเบี้ย เป็นระบบเพื่อใช้ในการคิดอัตราดอกเบิกเงินกู้ยืมชาวไร่ในการรับเงินส่งเสริม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และทำการเพิ่มหนี้ และแจ้งชาวไร่เพื่อทราบ ทำงานร่วมกับระบบ Mobile
ปรับปรุ่งล่าสุด: 14/11/2563   Download Feature List : ระบบคำนวณอัตราดอกเบี้ย
 44. ระบบวีแนส

      ระบบวีแนส เป็นระบบเพื่อใช้ในบันทึกการขาย และการใช้วีแนสในแปลงชาวไร่ ติดตามผลการใช้วีแนส และประเมินผลผลิต แสดงรูปแปลงในแผนที่ โดยทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 45. ระบบติดตามยานพาหนะ(แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบติดตามยานพาหนะ เป็นระบบเพื่อใช้ในการติดตามรถในการขนส่งทุกประเภทโดยใช้เครื่อง GPS ในการระบุตำแหน่งรถ

ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 46. ระบบจัดซื้อ

      ระบบจัดซื้อ เป็นระบบเพื่อใช้ในการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และสินค้าอื่น เพื่อนำมาใช้ภายในบริษัท
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 47. ระบบงานโครงการ/งบประมาณ (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบงานโครงการ/งบประมาณ เป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมการใช้งบประมาณตามโครงการ การเบิกใช้งบประมาณ การติดตามผลที่ได้ในการลงทุนตามงบประมาณ
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :
 48. ระบบชั่งน้ำหนัก [Smile Weight] (แผนพัฒนาระบบ)

      ระบบชั่งน้ำหนัก [Smile Weight] เป็นระบบชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อใช้กับงานทั่วไปในการชั่งน้ำหนักสินค้า เข้า - ออก พิมพ์ใบขนสินค้า ทำการออกรายงานการชั่งเข้า และชั่งออก
ปรับปรุ่งล่าสุด:   Download Feature List :